Nyhedsbrev og hjemmeside

Velkommen til hele to nye ting fra Jysk børneforsorg. Det elektroniske nyhedsbrev som kommer direkte i din mailboks, hvis du er tilmeldt. Brug modulet på hjemmesiden til online tilmelding - og velkommen til foreningens nye hjemmeside på www.jyskborneforsorg.dk

E-mail adresser på hjemmesiden

På hjemmesiden er alle e-mail adresser anført med en særlig skrivemåde (at) i stedet for symbolet @. Det er ikke en fejl, men en praksis der minimerer spam af mailadresser. Bruger man genvejene til at skrive en mail, virker det helt som er "rigtigt" snabel-a.

Sommerlejrene 2009

Så er planerne for Jysk børneforsorg/Fredehjems sommerferietilbud til børn, unge og familier i sommerferien 2009 på plads, og kataloget med de forskellige ferietilbud kan ses på hjemmesiden, og det kan bestilles på kontoret omkring 1. april.

Vi har igen i år et varieret tilbud om sommerferier for børn ved skov og strand, aktivitetsferier for større børn, rejser for unge samt familieferier. I år tilbyder vi bl.a. som noget nyt en familieferie i samarbejde med Feriecenter Slettestrand ved vestkysten.

Et nyt tilbud bliver i år en aktiv ferie for lidt større børn på aktivitetsgården i Sorring v/Silkeborg. Som tidligere år afholdes bl.a. ridelejr i Rødkærsbro, ligesom vi igen kan tilbyde individuelle ferieophold hos landmandsfamilier, idet foreningen stadig har adgang til et netværk af landmandsfamilier, der står til rådighed som aflastnings- og feriefamilie for børn.

Generalforsamlingen 2009

Jysk børneforsorg/Fredehjems generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 27. juni på Ellengården på Bethesdavej i Århus. Det bliver Bostedet Ellengården, der er vært ved arrangementet. Bostedet, der er en sammenslutning af Familiepensionen og Lejlighedsprojektet, er et tilbud til børnefamilier og enlige kvinder om et støttet botilbud i en overgangsperiode.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bostedets forstander, Saeedeh Bork, fortælle om sin baggrund. Hun kom til Danmark som flygtning fra Iran i 1980`erne og mødte første gang foreningen ved at få ophold i det flygtningecenter i Lystrup, som Jysk børneforsorg/Fredehjem dengang drev i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Siden fik hun en socialrådgiveruddannelse og har siden 2008 været forstander på Bostedet.

Peter A.G. til Jysk børneforsorg

Medarbejderstævnerne har vi omdøbt til JbF-Træf. Træffet i 2009 afholdes 30. - 31. oktober på Rødding Højskole. Vi får blandt andet besøg af den karismatiske forsanger fra GNAGS, Peter A.G. Nielsen. Han holder afslutningsforedraget. Programmet for træffet er ved at være på plads og det udsendes omkring 1. maj. Reservér allerede nu dagene.

Medarbejderstudietur til Polen

Hovedbestyrelsen har netop godkendt, at foreningen igen arrangerer en studietur som et tilbud til foreningens medarbejdere. Studieturen vil denne gang gå til Polen og vil foregå i dagene 6. - 11. november 2009.

Både turens praktiske og faglige ledelse ligger i hænderne på Krzysztof Glogowski, i daglig tale kaldet Stoffer, som med succes har ledet en studietur for hovedbestyrelse og forstandere, ligesom han har ledet en studietur for Havredal praktiske Landbrugsskole.

Indbydelse og program bliver sendt ud til institutionerne inden 1. maj.

Et aktivt udvalg

Det udvalg, hovedbestyrelsen har nedsat med henblik på foreningens medarbejderaktiviteter, har mange planer. Ud over JbF-Træf og studietur arbejder man nu konkret i samarbejde med Diakonhøjskolen på, at foreningen kan udbyde faglige kurser for foreningens medarbejdere på tværs af institutionerne. I udvalget sidder de to medarbejderrepræsentanter i hovedbestyrelsen, mens forstandergruppen er repræsenteret ved Flemming Lehm, Solbakkens Døgntilbud.

Værdiprocessen fortsætter

Den proces, foreningens hovedbestyrelse for et par år siden satte i gang om foreningens grundlæggende værdisæt, fortsætter i et spændende forløb. Om kort tid udgiver foreningen en lille pjece, der beskriver foreningens værdigrundlag i kort form. Hovedbestyrelsen har netop som opfølgning heraf besluttet at sætte fokus på foreningens bestyrelsesarbejde i sammenhæng med værdigrundlaget.

Til efteråret skal der således afholdes en konference med hovedbestyrelsen og forstanderne om dette emne.

Nyt ansigt i hovedbestyrelsen

Der er sket et skifte på den ene af de to pladser, som medarbejderne har i hovedbestyrelsen. Da Ruth Hindhede har fået anden stilling, er hun udtrådt, og i hendes sted er Else Abel fra Ude-Bo indtrådt som suppleant. Else Abel har i mere end 10 år været ansat i Ude-Bo / Borgmesterbakken.

Fest på ”Bakken”

Elmelund er i øjeblikket inde i en rivende udvikling med etablering af flere nye satellitter og aktiviteter.

For nylig kunne man festligholde et nyt botilbud, som Elmelund har åbnet i et nyetableret lejlighedskompleks på Dragsbækvej i Thisted. Elmelund har lejet 7 sammenhængende lejligheder indrettet i en tidligere kirke højt beliggende med fjordudsigt, og det nye bofællesskab har derfor naturligt fået navnet ”Bakken”.

Jobkollegiet i Brabrand er åbnet

Foreningens nye initiativ, der tilbyder unge udviklingshæmmede et bo- og uddannelsestilbud, er nu en realitet. I huset på Skovbakkevej, der tidligere rummede et bofællesskab under Birkebakken, er der nu gjort plads til, at op til 6 udviklingshæmmede kan modtage botræning og en erhvervsuddannelse bl.a. i samarbejde med Føtex butikkerne i Århus. Målgruppen er unge udviklingshæmmede i alderen 18 – 29 år, hvor der er basis for, at de på sigt kan opnå en ansættelse på særlige vilkår på arbejdsmarkedet.

Specialskolelærer Henni Richter er startet som afdelingsleder på Jobkollegiet, der indtil videre er etableret som en satellit under Randers Bo- og Erhvervstræning. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Henni Richter, tlf. 40 10 02 11.

Nyt undervisnings-/dagtilbud til unge i Sorring

Efter aftale med Silkeborg Kommune har foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem nu etableret et samarbejde omkring etablering og oprettelse af et nyt undervisnings- og dagtilbud til unge med indlæringshandicap. Der er tale om et tilbud, der er udformet iht. den nye lovgivning om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. AktivitetsGården i Sorring er etableret af Thomas Storm, der tidligere har været lærer på Gødvad efterskole, og det nye tilbud er etableret på en nedlagt landbrugsejendom, hvor Thomas bor.

Det er aftalt, at det er Jysk børneforsorg/Fredehjem, der laver uddannelsesaftalerne med kommunerne, idet det er foreningen, der etablerer og aftaler uddannelsesforløbene med Thomas Storm. Der er nedsat en styregruppe med deltagelse fra Silkeborg Kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem. Endvidere har Jelva Fiskbæk fra Bo/Skole/Job og Karl Ole Mikkelsen fra Gødvad efterskole sagt ja til at indtræde i styregruppen. Der er allerede nu indskrevet elever i det nye dagtilbud, og herudover er der en række henvendelser, så meget tyder på, at det nye tilbud vil blive fuldtegnet i løbet af sommeren.

Borgmesterbakken

Det er over 100 år siden, der blev oprettet et børnehjem i Horsens, der det meste af tiden er gået under navnet Borgmesterbakken. I en periode har det været lukket, men er nu på vej til at genopstå som døgninstitution for børn og unge. Til forskel fra tidligere bliver det nu etableret som en kommunal døgninstitution uden for Jysk børneforsorg/Fredehjems regi. Det er aftalt, at foreningen udlejer bygningen til Horsens Kommune.

Bo- og Jobuddannelsen Horsens

Fra årsskiftet har foreningen fået en ny selvejende institution med navnet Bo- og Jobuddannelsen Horsens. Det er den tidligere satellit i Horsens under Bo/Skole/Job, som det er besluttet at selvstændiggøre. Den tidligere afdelingsleder for Bo/Skole/Job, Mona Gaardsdal, er ansat som den nye institutions forstander, og der er nu også etableret en ny bestyrelse med Henning Lyngsbo fra hovedbestyrelsen som formand.

Café Lytten foran forandring

Foreningens tilbud til skrøbelige og sårbare unge med tilbud om samtalegrupper, café, bostøtte m.m. står foran en nødvendig forandring. Café Lyttens hovedkraft og initiativtager, Vibeke Scharff, flytter ved det kommende årsskifte til Als, idet hendes mand Bo Scharff er blevet præst på Als. Der forestår derfor en række overvejelser om, hvordan dette arbejde skal fortsætte, når både nøglepersonen og Café Lyttens hjemsted ikke længere er til rådighed (Café Lytten har indtil nu haft hjemsted på Vibeke Scharffs private bopæl på Lillehammervej i Århus). I første omgang har bestyrelsen sat en proces i gang, hvor man er ude at ”lytte” hos andre lignende tilbud i Århus området – bl.a. for at afsøge evt. samarbejdspartnere.

Præsteboligen Skjoldhøj

Jysk børneforsorg/Fredehjem har netop indgået en lejeaftale med menighedsrådet i Skjoldhøj Kirke om, at foreningen lejer den ved kirken beliggende præstebolig, foreløbig for en 2 årig periode. Baggrunden er, at sognepræst Ruth Wegeberg har fået ophævet sin bopælspligt, og at vi på Holmstrupgård i nogen tid har arbejdet med tanker om at etablere et bo- og behandlingstilbud til unge med spiseforstyrrelse. Holmstrupgård har i den sammenhæng etableret et tættere samarbejde med foreningen Pårørende til Spiseforstyrrede (PS).

Nyt bofællesskab i Randers?

Der er store planer på Randers Bo- og Erhvervstræning. På grund af de mange henvendelser har man kontaktet Randers Kommune og startet en dialog med kommunen om muligheden af, at der etableres et nyt bofællesskab af samme størrelse som det nuværende på Adelgade, dvs. med 14 pladser som afløser for det mindre anneks, man hidtil har haft i Vestergade. Randers Kommune har taget positivt imod tankerne, og dialogen omkring mulighederne er nu sat i gang.

Danske Diakonidage

Dansk Diakoniråd er paraplyorganisation i Danmark for de foreninger og organisationer, der arbejder på et diakonibaseret værdigrundlag. Diakonirådet arbejder bl.a. for, at kirkens sociale dimension kommer højere op på dagsordenen for eksempel i de nye menighedsråd. Derfor arrangerer Dansk Diakoniråd i dagene 17.-18. november 2009 ”Danske Diakonidage” i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd. Idéen er at samle repræsentanter fra menighedsrådene og diakoniorganisationer i Danmark til gensidig inspiration. Program for arrangementet vil udkomme i løbet af foråret.