Unge hjælper ældrecenter

Inddragelse af frivillige er i markant vækst på foreningens forskellige arbejdssteder i øjeblikket, og nu kommer der nyudvikling på feltet. Flere af de unge, der er tilknyttet Bo og Job Uddannelsen i Horsens er nu frivillige hjælpere i forhold til et lokalt ældrecenter i Horsens. Det er så absolut en win win situation, siger forstander Mona Gaarsdal. Det giver de unge et løft, og de ældre på centret er glade for hjælpen.

Også i Randers arbejder man med planer om, at nogle af de unge tilknyttet Randers Bo- og Erhvervstræning skal være frivillige i forskellige sammenhænge.

Forskning og praksis mødes i Hobro

Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse og forstandergruppe mødes lørdag den 14. april på Bramslevgård med en række repræsentanter fra forsknings- og universitetsverdenen for at drøfte mulighederne for et samarbejde mellem forskning og den praksis, som foregår ude på foreningens arbejdssteder.

Der vil til mødet komme repræsentanter fra Aalborg Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet samt Roskilde Universitetscenter. Tovholder for dagen bliver Lene Tanggaard, som er nyindtrådt i foreningens hovedbestyrelse.Generalforsamling i Odder

Jysk børneforsorg/Fredehjems årlige generalforsamling afholdes i år lørdag den 9. juni, kl. 15.00.

Vi har tradition for, at generalforsamlingen holdes rundt om på foreningens forskellige arbejdssteder, og i år afholdes den i Solbakkens boenhed på Randlevvej i Odder.

Solbakkens boenhed og hovedadministration har til huse i en af de bygninger, der tidligere rummede Odder Sygehus, og i afdelingen på Randlevvej er der plads til 8 unge svært fysisk handicappede, ligesom Solbakkens ledelse og administration har til huse her.

Generalforsamlingen vil traditionen tro blive et arrangement, der omfatter valg og beretning samt aflæggelse af regnskab. Herudover vil arrangementet byde på et foredrag og diskussion, orientering og rundvisning på institutionen, afsluttende med en hyggelig middag.

Bestyrelseskonference

Foreningen indbyder igen i år til en konference for de mange lokalbestyrelses- og styregruppemedlemmer, som er tilknyttet foreningens forskellige institutioner og arbejdssteder. Denne gang foregår konferencen på ungdomshjemmet Holmstrupgård lørdag den 6. oktober 2012, kl. 10.00 – 16.00. Konferencen vil ud over oplæg og gruppedrøftelser også omfatte mulighed for at få indblik i arbejdet på Holmstrupgård. Indbydelse til konferencen bliver udsendt engang i foråret.

Fredehjems historie - snart i billeder

Historiker Finn Andersen har som tidligere omtalt udarbejdet Fredehjems historie fra 1906 – 1984. Teksten til bogen er tilgængelig på foreningens hjemmeside. Vi er i øjeblikket i gang med at tilføje et ganske betydeligt og interessant billedmateriale, og bogen med illustrationer vil kunne ses på foreningens hjemmeside i løbet af foråret .Opholdsstedet Fjorden - nu med aflastning

Opholdsstedet Fjorden beliggende mellem Nr. Nissum og Lemvig by har indledt et tættere samarbejde med Lemvig Kommune, og det indebærer bl.a., at Fjorden fremover også kan løse aflastningsopgaver for Lemvig Kommune, ligesom det er aftalt, at man i en løbende dialog i højere grad arbejder hen imod at løse lokale opgaver på opholdsstedet.

Nye planer i Elev ved Århus

Foreningen ejer et større jordareal syd for landsbyen Elev, som der nu begynder at tegne sig nogle planer for. Jorden, der betegnes legatjorden, fordi foreningen har fået den overdraget fra et tidligere legat, er nu blevet inddraget i de ret omfattende byudviklingsplaner, der er for området syd for Elev ned mod Egå Engsø. Kommunens planlægningsmyndigheder er positive over for, at jordarealerne reserveres til opførelse af døgnpladser for unge handicappede, og der pågår i øjeblikket nogle forhandlinger imellem foreningen og kommunen om muligheden for at etablere nogle ungdomspladser til aflastning for handicapinstitutionen Birkebakken i Brabrand.

Sommerferietilbud 2012

Jysk børneforsorg/Fredehjem har i mange år etableret og tilbudt sommerferie til børn, unge og familier med særlige behov.

Også i 2012 formidler foreningen sådanne ferieophold, men nu via en række samarbejdspartnere, der bl.a. omfatter Ungdommens Røde Kors, Pindstrup Centret og FDF.

Dog fortsætter foreningen i eget regi at etablere ferieophold hos landmandsfamilier samt rideferie i Rødkærsbro.


Mogens Gregersen går fra borde

Det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem, Mogens Gregersen har netop meddelt, at han slutter som hovedbestyrelsesmedlem til den kommende generalforsamling i juni måned, ligesom han ønsker at udtræde af de udvalg og lokalbestyrelser, han sidder i på nær Birkebakken.

Mogens kom ind i foreningen via Birkebakken for mere end 20 år siden og har været et flittigt og afholdt bestyrelsesmedlem i flere af foreningens bestyrelser. Mogens Gregersen er i øjeblikket bl.a. formand for Café Husrum.

Praktikanter på kontoret

I den seneste måned har der været 2 praktikanter på kontoret fra den nye 3K uddannelse. 3K uddannelsen er en ny 4-årig bachelor uddannelse i kristendom, kultur og kommunikation og er målrettet organisations- og informationsarbejde inden for den kirkelige verden.

Lene og Daniel fra den nye uddannelse har i 5 uger haft til opgave at kigge på Jysk børneforsorg/Fredehjem som forening og den særlige organisationskultur, foreningen rummer. Praktikken skal slutte med, at praktikanterne skal give input til det nedsatte foreningsudvalg.

Unge med lektier

I det nye integrationstilbud, foreningen forestår i Viborg for uledsagede afghanske flygtningedrenge – benævnt Here2stay – har vi fået hjælp fra en gruppe unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der nu er lektiehjælpere. Nærmere omtale vil snart kunne læses på vores nyhedsside.

En rådmand kom forbi

På initiativ af bestyrelsesmedlem Tove Tolstrup besøgte socialrådmand Hans Halvorsen Bostedet Ellengården og Jysk børneforsorg/Fredehjem den 23. februar. På bostedet viste forstander Jacob Thiesen rundt, og rådmanden mødte både medarbejdere og beboere, ligesom han på foreningens kontor hilste på medarbejderne. Efterfølgende var der møde omkring de forskelige og ret mange relationer, der er mellem foreningen og Århus Kommune

Efter besøget fik foreningen og Bostedet følgende mail fra rådmanden:Mikrolån - på jysk

Også i Jysk børneforsorg/Fredehjem har vi indført mikrolån. Via nogle gamle legatmidler har enkelte af de unge tilknyttet ungeprojektet Ude-Bo i Horsens nu mulighed for på fordelagtige vilkår at få små lån til nødvendige anskaffelser. De foreløbige erfaringer med ordningen er meget positive. De unge sætter en ære i at overholde lånebetingelserne, og indtil nu har nyordningen være en ubetinget succes.