Mindeord Børge Veis

Børge Veis, Horsens er død efter nogen tids sygdom.

Børge Veis kom til Borgmesterbakken som pedel i midten af 80’erne og blev hurtigt en både værdsat og helt central medarbejder, ikke kun for hans faglige dygtighed, men mindst lige så meget for hans personlighed.  Han blev hurtigt en alle kendte, både børn, medarbejdere, ledelse og gæster.

Usvigelig loyalitet og ordentlighed prægede Børge’s virke, og selvom Borgmesterbakken blev lukket i 2003, fortsatte han troligt under skiftende omstændigheder med at passe bygningen og skabe god stemning omkring sig.

I de senere år blev det dog primært ungeprojekterne i Ude-Bo og Bo og Job Uddannelsen, Børge ydede en stor indsats for, og også her var han meget afholdt, også af de unge..

Børge’s engagement i foreningen og i foreningens arbejde fortsatte også efter pensionsalderen, og han vedblev med at passe bygningerne, så længe kræfterne holdt til det.

Da Børge fyldte 75 år arrangerede foreningens to ungeprojekter en sammenkomst for ham, og det var ikke tilfældigt, at huset blev stuvende fuldt af såvel nuværende som tidligere medarbejdere og beboere, der ville sige Børge tak.

Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling afholdes lørdag den 14. juni, kl. 15.00 og denne gang på Birkebakken, Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand.

Endeligt program for generalforsamlingen vil blive udsendt en måneds tid forinden, men sæt allerede nu X i kalenderen.

En god ny start for Borgmesterbakken

Januar 2014 betød en ny start for døgninstitutionen Borgmesterbakken. I efteråret indgik Jysk børneforsorg/Fredehjem en aftale med ledelsen i Horsens Kommune om, at foreningen skulle overtage ansvaret og driften af Borgmesterbakken, efter at den i nogle år har været kommunal.

Borgmesterbakken er i dag et opholdssted - med pladsaftale med Horsens Kommune, hvor der kan bo op til 11 børn og unge, der er akut anbragt for en kortere periode. Børnene kommer primært fra Horsens Kommune, men der er også mulighed for indskrivning fra andre kommuner.

Personalet bortset fra ledelsen er virksomhedsoverdraget fra kommunen til foreningen.

De første par måneder har været et godt forløb på Borgmesterbakken. Ledelsen af opholdsstedet varetages af forstander Finn Bonnichsen og afdelingsleder Henrik Pedersen, og den nye ledelse og personalet har fundet hinanden på en god måde.

Partnerskab i udvikling

Den nye trend på det sociale område lige nu er partnerskabsdannelser mellem kommuner og frivillige organisationer. Et godt eksempel på det er samarbejdet mellem Horsens Kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvis første udslag er aftalen om Borgmesterbakken jf. ovenfor.

Udviklingen af dette partnerskab fortsætter imidlertid. Lige nu er der dialog omkring et fælles idræts- og motionsprojekt for udsatte børn og unge med støtte fra Tryg Fonden, og der er også udarbejdet en mere omfattende projektansøgning vedr. udsatte unge og deres familier, hvor foreningen og kommunen i fællesskab skal prøve at løse problemerne på en ny måde. Senest har Center for Frivilligt Socialt Arbejde henvendt sig med ønske om at kunne følge og sætte fokus på de nydannelser, partnerskabet synes at indebære.

Skiftedag

På Bo og Job Uddannelsen håndhæver man skiftedag. 1. april bliver i dobbelt forstrand skiftedag på Bo og Job Uddannelsen i Horsens. Forstander Mona Gaarsdal fratræder som forstander, fordi hun står foran at skulle åbne en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, og samtidig – i øvrigt helt uafhængig af hinanden – fratræder formanden for Bo og Job Uddannelsen, Henning Lyngsbo.

Henning Lyngsbo har været formand for Bo og Job Uddannelsen siden oprettelsen som selvejende institution i 2009. Både som bindeled til foreningens hovedbestyrelse og i kraft af sin store viden og erfaring i bestyrelsesarbejde har Henning Lyngsbo haft stor betydning og været en markant formand for institutionen.

Der vil blive valgt ny formand for bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde senere i denne måned.

Mona Gaarsdal har ikke alene været forstander, siden Bo og Job Uddannelsen blev selvstændig, hun forestod også udviklingen af Bo og Job Uddannelsen, da den i 2004 oprettedes som en afdeling under Bo/Skole/Job i Silkeborg.

Bestyrelsen har i første omgang besluttet at konstituere den nuværende stedfortræder på Bo og Job Uddannelsen, Jeanette Hjarsbæk som forstander – en konstituering, der er aftalt at række frem til 1. oktober 2014, og lederstillingen vil først blive opslået senere.

En god start i Randers

Det nye Startbo projekt i Randers, etableret under Randers Bo- og Erhvervstræning i samarbejde med Randers Kommune, har oplevet en overraskende god start i form af et meget positivt licitationsresultat.

Ombygning af ejendommen Tronholm har været udbudt i licitation, og licitationsresultatet har denne gang været en positiv overraskelse. For en gangs skyld ser det ud til, at vi ikke skal igennem en større sparerunde for at gennemføre projektet. Lad os håbe, at det gamle mundheld taler sandt – en god begyndelse ……

Skal Birkebakken have ny profil?

Birkebakken, der er et døgntilbud for børn og unge handicappede, rummer dels to bofællesskaber for unge voksne med i alt 22 pladser, mens hovedbygningen rummer 24 døgnpladser for børn og unge.

Som følge af forandringer i behov og anbringelsesmønster samt krav til faciliteter og handicapindretning har Birkebakkens bestyrelse besluttet at få udarbejdet en plan for udvikling på Birkebakkens døgnpladser.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, og den tidligere tilsynsførende i Aarhus Kommune har været tilknyttet processen som konsulent. Det har nu ført med sig, at der er udarbejdet en rapport, der handler om Birkebakkens fremtidige profil med en række forslag til ændringer.

Næste trin i processen er, at der den 5. maj 2014 afholdes et større arbejdsseminar med en række indbudte gæster og samarbejdspartnere. Herefter er planen, at Birkebakkens bestyrelse endeligt vedtager en plan for Birkebakkens fremtidige udvikling, som man så sammen med Aarhus Kommune vil prøve at realisere.

Bosteder for unge handicappede i Aarhus

Foreningen har de sidste par år haft en del henvendelser fra forældregrupper og drøftelser med Aarhus Kommune om botilbud til unge med forskellige typer handicap og behov.

Som udslag af dette besluttede foreningen sidste år at udvide Jobkollegiet i Brabrand med 4 nye pladser. Det har imidlertid vist sig at tage længere tid end forventet at få brugere til de nye pladser, så nu er der en proces i gang, hvor man prøver at koordinere såvel de forældrehenvendelser, foreningen i forvejen har fået som de udvidelsesplaner, Aarhus Kommune selv har, inden der arbejdes videre med nye bofællesskabsplaner.

JBF nu på Facebook

For de få, der ikke skulle have bemærket det, så er Jysk børneforsorg/Fredehjem for længst kommet på Facebook, og vi er i stigende grad begyndt at bruge den til løbende informationer, ligesom der også er en stigende trafik på siden. F.eks. er der nu registreret 330 likes på siden.Reformvinden blæser

Disse år er præget af mange store reformer – også på områder, der direkte berører foreningens arbejde.

Lige nu præges vores arbejde af den nye store tilsynsreform, som trådte i kraft til nytår, og som vi grundlæggende glæder os over, fordi det alt andet lige betyder et mere kvalificeret tilsyn.

Men glæder er i det jordiske liv sjældent uden bivirkninger

I hvert fald betyder den re-godkendelse, som det nyt tilsyn er startet op med, et ganske betydeligt ekstra arbejde ved PC’en, og vi håber ikke, tilsynsreformen bliver en ren ”papirtiger”.

Og den blæser mere

Og nu er det så erhvervsuddannelsernes tur til at komme igennem reformmaskinen. Grundlæggende en rigtig fin reform, som vi glæder os til at følge udmøntningen af. Men midt i glæden er der også bekymringer:

Har politikerne og de ledende embedsmænd nu husket hensynet til de bogligt svage og deres muligheder for at få en relevant og kompetencegivende erhvervsuddannelse. Vi prøver at følge med og også påvirke forløbet, når reformen skal gennemføres.

Udpegning til bestyrelserne

Alle foreningens mange lokalbestyrelsesposter udpeges for en 4-årig periode, og skæringstidspunkt er 1. januar 2014. På det kommende hovedbestyrelsesmøde i indeværende måned skal hovedbestyrelsen således tage stilling til udpegelser til foreningens repræsentanter i de mere end 20 lokalbestyrelser, som foreningen er repræsenteret i.

Opfordring til medlemskab

Foreningen har besluttet, at der bør igangsættes bestræbelser på at få flere medlemmer. Det gælder selvsagt de nuværende aktive bestyrelsesmedlemmer, og det gælder medarbejdere, men det gælder i mindst lige så høj grad personer i civilsamfundet, der kan støtte op om foreningens arbejde.

Kontingentet er symbolsk, og vi vil derfor gerne opfordre til indmeldelse i forening. Det kan ske på vores hjemmeside www.jyskborneforsorg.dk, pr. mail: mail@remove-mejyskborneforsorg.dk, via facebook eller sågar pr. brev.