Ny leder på Smedeløkke


Morten Sophus Clausen

Psykolog Morten Sophus Clausen bliver ny leder af opholdsstedet Smedeløkke i Lystrup

Morten Sophus Clausen er 49 år og kommer fra en lederstilling i Århus Kommunes Ungdomscenter og har tidligere haft ledelsesopgaver i amtets og regionens misbrugscenter.

Den nye leder tiltræder på Smedeløkke den 1. juni 2010, og samtidig fratræder den midlertidigt konstituerede leder, Kenneth Bering, der nu har åbnet sit eget opholdssted i Trige.

Ny souschef på Birkebakken

Lone Svenningsen er startet som ny souschef på Birkebakken. Lone Svenningsen kommer fra Børn, Unge og Famlieafdelingen i Århus Kommune og har nu valgt at komme lidt tættere på det konkrete sociale arbejde ved at skifte fra forvaltningen til Birkebakken.

Ny stilling på opholdsstedet Fjorden

På det seneste bestyrelsesmøde på Opholdsstedet Fjorden ved Lemvig blev det besluttet at opslå en ny faglig stedfortræderstilling på opholdsstedet. Stillingsbesættelsen vil ske i et samarbejde med konsulent Karen Beer, der i en periode er tilknyttet Fjorden.

Indvielsesreception i Thisted

På Elmelund gør man igen klar til en indvielsesreception. Denne gang handler det om den nye STU-afdeling kaldet Kvisten beliggende Asylgade 1B i Thisted. Indvielsesarrangementet foregår den 20. maj, kl. 14.00 – 17.00. Man skulle kende Elmelund rigtig dårligt, hvis ikke det bliver en hyggelig dag.

Fusionsreception for Solbakken


Rådgivningscentret er en del af det nye Solbakken

De to selvejende institutioner Solbakkens døgntilbud og Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap er nu smeltet sammen til én selvejende institution under navnet Solbakken. Formand for bestyrelsen er blevet Poul Jørgensen, og Flemming Lehm fra døgntilbuddet er forstander.

 Det er besluttet at markere sammenlægningen med en reception tirsdag den 25. maj, kl. 13.00 – 15.00. Receptionen afholdes i forhallen på Jægergården i Værkmestergade i Århus.

Generalforsamling på brandstationen

Jysk børneforsorg/Fredehjems generalforsamling holdes i år i Viborg – nærmere bestemt Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg (den tidligere brandstation i Viborg).

Generalforsamlingen foregår lørdag den 19. juni 2010, kl. 15.00.

I forlængelse af generalforsamlingen holder professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, et oplæg med titlen ”Fornyelsens kunst”.

Bagefter bliver der mulighed for, at generalforsamlingens deltagere kan besøge foreningens arbejdssteder i Viborg, nemlig Nørresø børnepension på Sct. Knudsvej & Øgårdshøjen, Projekt for afghanske flygtningedrenge på Ellekonebakken samt Havredals café i Jernbanegade.

Arrangementet slutter med middag på Stationen. Vel mødt!

Sommertid er ferietid?

Foreningen arrangerer igen i år en lang række sommerferietilbud for sårbare børn, unge og familier. Tilbuddene er afstemt efter alder og interesser, ligesom der er mulighed for at komme på individuelle ferier hos landmandsfamilier.

En nydannelse i år er muligheden for at komme på spejderlejr i samarbejde med FDF. Koordinator for projektet er i år Rikke Frederiksen her på kontoret. Se i øvrigt foreningens sommerlejrtilbud eller hent hele kataloget ved at klikke på billedet her til højre. 

Jobkollegiets fremtid afgøres

Fremtiden for det nye Jobkollegie på Skovbakkevej i Brabrand står foran at blive afgjort. Jobkollegiet er et bo- og erhvervsuddannelsestilbud til udviklingshæmmede, og i opstartsfasen har der været en række problemer i forhold til kommunens bevillingssystem og administration.

Efter et møde  med rådmand Hans Halvorsen om problemerne er der nu sat et arbejde i gang i kommunen med henblik på at få afklaret problemerne senest engang i juni måned i år.Mathias på job
Bo- og integrationstilbud i Viborg

Foreningen har efter aftale med Viborg Kommune i slutningen af sidste år åbnet et bo- og integrationstilbud for 9 uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan. Projektet har til huse i nogle lejede lejligheder i det centrale Viborg i hhv. Grønnegade og på Ellekonebakken.

Der er p.t. ansat 6 medarbejdere i projektet, og tovholder er forstanderen for Nørresø børnepension, Finn Bonnichsen.

Foreningen har netop nedsat en følgegruppe, der skal arbejde med de mere langtrækkende perspektiver i dette nye tilbud.

Havredal - nu med egen ridehal

Hestelinjen på Havredal Praktiske Landbrugsskole har i de seneste år fået øget tilgang, og i forbindelse med købet af Lynggården for et par år siden er der åbnet op for, at der nu kan etableres såvel ridehal som en stald ved Lynggården. Efter en del overvejelser er arbejdet nu gået i gang, og den nye hal vil stå klar efter sommerferien.

Nye rammer på Fabriksvej i Horsens

Foreningen har nu indgået en aftale, der indebærer, at såvel foreningens ungeprojekt Ude-Bo i Horsens som en del af Bo og Job Uddannelsen Horsens nu rykker ind i en bygning på Fabriksvej, som udlejer ombygger, så den indrettes til formålet. Der er tale om et større bygningskompleks, der for en del år siden har været en el-motorfabrik, men både denne fabriksbygning og de omliggende er under omdannelse til et spændende bomiljø.

Specielt for Ude-Bo er der tale om en stor forandring. Dels betyder det nu, at Ude-Bo får væsentlig bedre fysiske rammer for sit arbejde, men også at Ude-Bo kan ændre status til at være et godkendt socialt botilbud, der også kan modtage unge under 18 år fremover.

Indflytning vil kunne ske i efteråret 2010.

Fornyelsens kunst nu på Havredal

Fornyelser er ikke ukendt på Havredal Praktiske Landbrugsskole. Man har netop gennemført en proces, der er mundet ud i oprettelse af et ledelsesteam, således at to medarbejdere er rykket op som afdelingsledere for hhv. Landbrug & Undervisning og Botræning & Udslusning. Til den ene afdelingslederstilling er udpeget Lone Karlsen og til den anden Mette Navntoft.

Også andre forandringer er på vej. Der forhandles i øjeblikket med Undervisningsministeriet om en helt ny aftale for Havredals status. Det vil formentlig betyde, at Havredal Praktiske Landbrugsskole nu selv kan forestå den faglige undervisning uden den kobling til Agroskolen i Hammerum, vi har haft hidtil.

STU - nu også i Randers og Viby

Den nye lovgivning, der giver unge med handicap ret til en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, får i stigende grad betydning rundt om i foreningens ungetilbud. Senest lancerer man nu på Randers Bo- og Erhvervstræning et STU-tilbud for unge med indlæringsvanskeligheder.

På Solbakken har vi ligeledes for nylig på Hømosevej i Viby oprettet et STU-tilbud for unge med bevægelseshandicap, der samtidig har kognitive vanskeligheder.

Udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet

Det nye bo- og uddannelsestilbud på Jobkollegiet i Brabrand har gennemgået en evaluering.  Antropolog Rikke Frederiksen har i en periode fulgt projektet og fulgt de unge ude på virksomhederne.Det er mundet ud i en spændende evalueringsrapport med titlen ”Udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet.” Download en pdf-version af rapporten her.

Få løbeskoene ud af skabet

Foreningen har igen i år et tilbud til sine medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige, nemlig at deltage i årets Marselisløb, der foregår søndag den 29. august. Det er igen medarbejdere fra Randers Bo- og Erhvervstræning, der vil forestå det praktiske ved arrangementet, men tilmelding skal fortsat være til foreningens kontor.

Institutionerne vil få tilsendt indbydelse som vanligt.


Studietur til Amsterdam

Foreningen indbyder ansatte i foreningen til en studietur til Amsterdam i dagene 7. – 12. november 2010. Turleder bliver igen Krzysztof Glogowski (Stoffer). Program og indbydelse udsendes i første halvdel af juni måned.

Bestyrelseskonference 16. oktober 2010

Hovedbestyrelsen har besluttet at indbyde alle foreningens bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte institutioner, skoler osv. til en konference om bestyrelsesarbejde.

Konferencen vil blive afholdt på Niels Bugges Kro ved Viborg, og indbydelse og program vil ligge klar i juni måned. Men reservér allerede nu dagen. Tidsrammen bliver fra kl. 10.00 – 16.00.
Niels Bugges Kro
Bevilling til Storytelling

Socialministeriet har bevilget Jysk børneforsorg/Fredehjem 100.000 kr. fra midlerne til markering af EU´s Fattigdomsår.

Med udgangspunkt i nogle af de familier, vi møder på Bostedet Ellengården i Århus og Familiebo i Vejle, er det nu opgaven at lave en beskrivelse af, hvordan en familie selv oplever at være ressourcefattig – herunder også have en meget anstrengt økonomi.

Det er Bent Ulrikkeholm, der er projektleder og manuskriptforfatter. Formålet er at synliggøre for andre, hvordan en familie, typisk en enlig mor, kan opleve sig som fattig i dagens Danmark.

Udgivelse af en publikation forventes ultimo 2010.

Introdag 24. november 2010


Introdag 2009

Jysk børneforsorg/Fredehjem holder igen Introdag for nye medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Det vil i år foregå onsdag den 24. november fra kl. 12.30. Det vil som vanligt bestå i et arrangement på hovedkontoret med orientering om foreningens opbygning, historie og værdigrundlag. Efterfølgende vil der være et kulturelt indslag, og vi slutter med fællesspisning et hyggeligt sted i Århus.