Sommer, Søndag og Susanne

Jysk børneforsorg/Fredehjem skal ifølge sine vedtægter holde sin årlige generalforsamling i højsommeren, og i år foregik det søndag den 19. juni i Horsens, hvor Ude-Bo var vært.Selve generalforsamlingen foregik på café Oasen i Horsens, og efterfølgende var der rundvisning, orientering og middag i Ude-Bo’s nye lokaler på Fabrikvej i Horsens centrum.

Som traditionen byder, var der igen i år en særlig gæst på generalforsamlingen. Det var Frivilligrådets formand, Susanne Larsen, der gav generalforsamlingens deltagere et engageret oplæg om værdien i og behovet for frivilligt socialt arbejde.

Karen, Mette og Lene

På generalforsamlingen skete der nyvalg til hovedbestyrelsen i foreningen, idet 3 nye medlemmer blev indvalgt.Karen Brix Roed har været aktiv i foreningen i en del år og var med, da foreningen startede Randers Bo- og Erhvervstræning. Hun har i en periode været formand for socialudvalget i Randers Kommune og er i dag vicedirektør på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.

Mette Lindhardt har i et par år været medlem af bestyrelsen for opholdsstedet Havmågen i Løkken. Mette er advokat i Aalborg og beskæftiger sig bl.a.med en del børnesager.

Lene Tanggaard kom i kontakt med foreningen via det phd. projekt, der var på Havredal Praktiske Landbrugsskole og har i de seneste år været med i bestyrelsen samme sted. Lene Tanggaard er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Øverst tv Karen Brix Roed
Øverst th Mette Lindhardt
Nederst Lene Tanggaard


Og så blev Jens den næste

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede hovedbestyrelsen sig, og her skete der et skift på næstformandsposten. Knud-Erik Bager Jensen, der i en årrække har været foreningens næstformand mente, at det var på tide med et skifte, og valget til ny næstformand faldt på Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus. Jens har i nogle år været medlem af hovedbestyrelsen og har de sidste par år også siddet i foreningens Forretningsudvalg.

Ny forstander Gødvad Efterskole

Gødvad efterskole får ny forstander. 1. august tiltræder Jacob Thorning forstanderstillingen på skolen. Skolestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne var helt enige, da de havde været igennem en grundig ansættelsesprocedure – alle pegede på Jacob Thorning som skolens kommende nye leder.

Jacob Thorning er 49 år og har de sidste 18 år været lærer på Silkeborg Højskole, der ligger nabo til efterskolen. Ud over højskolearbejdet er han i øvrigt aktiv i børne- og ungearbejdet bl.a. som medlem af hovedbestyrelsen for FDF.

Skolestyrelsen har besluttet at opføre en ny forstanderbolig, men da byggetilladelse m.m. trækker ud, tyder alt på, at Jacob med sin familie skal bo i en midlertidig lejet forstanderbolig i nærheden af skolen.

Bestyrelseskonference med 10 bud

Foreningen har indbudt alle bestyrelsesmedlemmer rundt på foreningens arbejdssteder til en konference lørdag den 24. september på Diakonhøjskolen i Århus.

Baggrunden er, at bestyrelsesarbejdet i de senere år har fået øget betydning, og at der i hovedbestyrelsen er en proces i gang omkring at formulere en egentlig bestyrelsespolitik.

I lige så høj grad er initiativet også et skridt, der kan føre til øget netværksdannelse på tværs af bestyrelserne, således at man kan udveksle erfaringer mellem bestyrelserne.

Konferencen vil blive ledet af konsulent Bent Ulrikkeholm, som i forvejen er kendt af en del bestyrelser. Konferencen indledes med et oplæg fra tidl. amtsborgmester Johannes Flensted Jensen, der vil prøve at sammenfatte sine erfaringer fra mange års bestyrelsesarbejde under titlen ”10 bud – på godt bestyrelsesarbejde”.

Se indbydelsen her.

I Rødding får du en god historie

Så er indbydelserne sendt ud til foreningens store Medarbejderstævne, der igen foregår på Rødding Højskole - i år fredag den 7. - lørdag den 8. oktober.

Temaet for arrangementet har vi kaldt ”En god historie”, og det indledes af skuespilleren Vigga Bro, der vil prøve at inspirere os til at fortælle historier for børn og unge. Afslutningsforedraget bliver af psykiateren Henrik Rindom, der vil give sit bud på, hvad der sker, når en ung møder behandlersystemet.

Der er også tilbud om fornøjelig fællessang, om at få fortalt Røddings historie samt lidt naturhistorie. Der bliver selvfølgelig også plads til både fornøjeligt og festligt samvær. Så endnu engang velkommen på Rødding Højskole. Program kan hentes her.

Jysk Intro

Foreningen har i en årrække haft et efterårsarrangement, hvor man indbyder nyansatte medarbejdere, nye bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige til en introduktionsdag om foreningen og dens arbejde - således også i år. Introdagen bliver den 26. oktober og foregår som sædvanligt på Ellengården i Århus. Indbydelse til dagen vil blive udsendt lige efter sommerferien.

Skovbakkevej med Sanne og succes

Det nye tilbud for udviklingshæmmede, hvor man kombinerer et støttet bokollegium med træningsophold for udviklingshæmmede på almindelige virksomheder, er efter en del fødselsvanskeligheder ved at udvikle sig til en gedigen succes.

Den sidste ledige plads er nu besat, hvor indflytning dog må vente, til den ombygning, der skal gennemføres forinden, er færdig. Samtidig er der nu indgået aftale med Aarhus Kommune, der forankrer projektet ved, at der skal dannes en selvejende institution. Det betyder også, at lederen af Jobkollegiet, Sanne Thybo herefter får titel af forstander, og den kommende bestyrelse er allerede ved at være dannet. Den lokale provst i Brabrand, Esben Andersen, har sagt ja til at være bestyrelsesformand for projektet.

Allervigtigst er imidlertid, at det er meget tydeligt, at de unge i projektet både trives godt og tydeligvis også udvikler sig, både med at bo i en mere selvstændig form, og på deres respektive arbejdspladser.

Smedeløkke i smeltedigelen

Opholdsstedet Smedeløkke i Lystrup er i øjeblikket under markant omdannelse. Opholdsstedet har fået sin godkendelse ændret, således at man fremover er et helhedsorientere botilbud for unge over 18 år, hvor man vil arbejde med at modne de unge både socialt og arbejdsmæssigt.

Smedeløkkes tilbud retter sig bl.a. i forhold til de unge, som søger ind på foreningens bo- og uddannelsessteder, men hvor man må konstatere, at man endnu ikke er moden til dette tilbud, fordi man mangler at få udviklet sine sociale eller arbejdsmæssige færdigheder.

Smedeløkke har allerede nu fået henvist unge fra et par af foreningens andre botilbud for unge, og der arbejdes i øjeblikket med at styrke samarbejdet mellem Smedeløkke og foreningens bo- og uddannelsessteder. Nærmere herom kan ses på Smedeløkkes hjemmeside www.smedeloekke.dk eller ved kontakt til forstander Morten Sophus Clausen på mobil 6161 4371.

Sig navnet: Here2Stay

I foreningens nye tilbud til uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan har vi i nogen tid arbejdet med at finde det rigtige navn til projektet.Efter mange overvejelser, herunder drøftelser med de unge selv, er resultatet blevet, at projektet fremover hedder Here2Stay. Et rigtig godt navn, synes vi – både fordi det symboliserer det internationale flersprogede, men jo også fordi det netop rammer kernen i det nye tilbud, der i dag omfatter 18 unge drenge, alle fra Afghanistan. Kernen er, at vi her skal skabe en ramme for, at disse drenge nu skal skabe sig en tilværelse i Danmark, og selvom udfordringerne er store, er der i høj grad grund til optimisme. Der er rigtig mange vidnesbyrd om, at drengene vil prøve at skabe sig en dansk tilværelse, og meget tyder på, at forstander Finn Bonnichsen og afdelingsleder Kate Navntofte sammen med en engageret medarbejdergruppe har udviklet en god integrationsmodel, der er velegnet netop over for unge uledsagede flygtningedrenge. Der har i foråret være en konference på Syddansk Universitet om netop de udfordringer, som integrationen for de uledsagede flygtningebørn indebærer, og det var helt tydeligt, at erfaringerne fra Viborg blev mødt med stor interesse fra såvel integrationsministeriet som andre kommuner der arbejder med tilsvarende opgaver.

Sommer med udfordringer og ferie med indhold

Sommerferieperioden er højsæson på foreningens kontor på Ellengården, fordi vi jo også i år forestår en række feriearrangementer for sårbare børn, unge og familier. Der er typisk tale om henvendelser fra kommunernes socialforvaltninger, og ikke mindst i år har vi igen oplevet en del situationer, hvor tingene bliver afgjort i allersidste øjeblik, hvilket jo udfordrer vores improvisationsevne. Det er også et spørgsmål, om vi skal have en efteruddannelse på Handelshøjskolen, for den nye trend er nu, at kommunerne gerne vil have mulighed for at handle om prisen for ferieophold.

Sammenhold rykker

Det forhold, at man generelt rundt om i kommunerne både gennemfører besparelser og omlægninger, giver ganske tydelige udfordringer i foreningens arbejde, da det er vanskeligt at planlægge behovene fremover. Der er rundt om i landet blevet nedlagt en del bo- og døgntilbud for børn og unge. I foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem har vi valgt en strategi, der søger så vidt muligt at bevare de steder, foreningen i øjeblikket råder over. Situationen stiller krav til os om omstillingsevne og øget sammenhold og samarbejde internt i foreningen. Ved et fællesmøde mellem forstandere og hovedbestyrelse i maj blev der givet en markant opbakning til denne strategi, der allerede nu viser sin værdi. En af de beslutninger, der blev truffet, var at man nu vil styrke foreningens potentiale til nyudvikling ved et tværgående samarbejde omkring deltagelse i udviklingsprojekter, og der arbejdes i øjeblikket på at udforme en samarbejdsaftale med konsulentfirmaet SUELL Team. Et sådant samarbejde vil formentlig kunne indledes fra 1. oktober 2011.