Generalforsamling i Odder

Jysk børneforsorg/Fredehjems årlige generalforsamling holdes i år lørdag den 9. juni kl. 15.00 på døgntilbuddet Solbakken, Randlevvej 4A, 8300 Odder.

Solbakken er et botilbud for unge med svære fysiske handicap og forestår såvel en døgnafdeling, nogle bofællesskaber og et dagtilbud. Hovedafdelingen har til huse i en af de bygninger, der tidligere var en del af Odder Sygehus.

Her slår man dørene op lørdag den 9. juni og dækker op med kaffe og kage, generalforsamling, foredrag og efterfølgende middag som et tilbud til alle foreningens medlemmer, medarbejdere, og interesserede.

Vel mødt!


Sikke et liv

Ved foreningens generalforsamling den 9. juni i Odder vil tidligere forstander Karsten Torst Pedersen fortælle om sit usædvanlige livsforløb. Som handicappet barn blev Karsten som 7-årig anbragt på børnehjemmet Solbakken. Som voksen oplevede han at blive forstander for samme institution og fik mulighed for at ændre både institutionen og synet på handicappede, bl.a. ud fra egne erfaringer.

Karsten har også på andre områder haft et virksomt liv, bl.a. i KFUM spejderne og som medinitiativtager til Pindstrup Centret.

Efter at han i 2000 sluttede som forstander for Solbakken, var Karsten primus motor i oprettelsen af Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap. Her har han netop afsluttet sit virke som 76 årig.

Jysk børneforsorg/Fredehjem - nu med forskning

Efter et vellykket og spændende seminar om forskning på Bramslevgård i april er der rundt om på foreningens arbejdssteder en stigende interesse for de muligheder, der kunne være ved, at praktikkere og forskere samarbejder, samt at der kommer noget mere dokumentation for det arbejde, der foregår i foreningen.

Ny i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Gregersen har meddelt, at han har besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen på den kommende generalforsamling efter mange års medlemskab.

Mogens kom ind i hovedbestyrelsen via sin rolle i forældreforeningen på Birkebakken, men har gennem årene varetaget mange opgaver i foreningen, bl.a. i bestyrelsen for Fjorden og Fonden Lemvig Børnehjem, været formand for Ude-Bo og Café Husrum samt være medlem af foreningens økonomiudvalg.

Mogens bliver dog som bestyrelsesmedlem på Birkebakken.

Som afløser for Mogens Gregersen har hovedbestyrelsen indstillet til generalforsamlingen at vælge Hans Skou, Højbjerg. Hans Skou er 50 år og har nu i nogle år været foreningens repræsentant i bestyrelsen for Ungdomshjemmet Holmstrupgård. Han er endvidere aktiv som menighedsrådsmedlem i Højbjerg, har været medlem af Århus Byråd og har en meget aktiv karriere i idrætsorganisationerne. Hans Skou er netop valgt som ny formand for Idrætssamvirket i Århus. Hans Skou indtrådte i foreningens økonomiudvalg sidste år.

Hans Skou er seniorrådgiver i Nordea Bank.

Træf for bestyrelsesmedlemmer

Foreningen indbyder alle sine lokalbestyrelses- og styregruppemedlemmer til et træf lørdag den 6. oktober 2012, kl. 10.00 – 15.00 på Ungdomshjemmet Holmstrupgård.

På konferencen vil socialdirektør Erik Kaustrup-Hansen, tidligere folketingsmedlem René Skau Björnsson og forstander Hanne Andresen fra hver deres synsvinkel give inspiration til bestyrelsesarbejdet.


Skal Jobkollegiet udvides?

Et af foreningens allerseneste initiativer er Jobkollegiet i Brabrand med hjemsted i villaen på Skovbakkevej. Der er tale om et bo- og job uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede, og efter en del startvanskeligheder har projektet udviklet sig til en gedigen succes med forstander Sanne Thybo i spidsen.

Alle 6 pladser er besat, og vi står nu i det dilemma, at vi har flere ansøgere til at komme ind i det nye tilbud. Leder og bestyrelse står derfor nu i et dilemma omkring muligheden for at oprette en satellit, da der ikke er plads til flere på Skovbakkevej.

MST - ja eller nej

På det kommende hovedbestyrelsesmøde i Jysk børneforsorg/Fredehjem skal der være en principiel drøftelse af, om Jysk børneforsorg/Fredehjem skal gå ind på det område, der med et fint ord kaldes evidensbaseret socialt arbejde. Foreningen har fra forskellige sider fået opfordring til at engagere sig i de nye tendenser, der specielt er på vej fra Norge og Sverige, nemlig at basere indsatsen på metoder, der er afprøvet og videnskabeligt bevist har en højere virkningsgrad end andre.

Senest er også socialministeriet kommet med en kraftig opfordring til, at kommunerne i højere grad baserer deres indsats på forskningsafprøvede metoder.

Konkret drejer diskussionen i Jysk børneforsorg/Fredehjem sig om den familiebehandlingsmetode, som går under betegnelsen MST (Multisystemisk Terapi). Det er et spørgsmål, der har tendens til at give anledning til diskussioner, og drøftelsen har i et års tid pågået rundt om i foreningen. Nu er det tidspunktet, hvor hovedbestyrelsen skal træffe en afgørelse!

En ny henvendelse til foreningen

Jysk børneforsorg/Fredehjem har fået en henvendelse fra en gruppe forældre i Århus – alle forældre, der har hjemmeboende handicappede unge i alderen 19-22 år.

Henvendelsen går på, at de ønsker oprettet et bosted for deres unge, hvor de kan få et godt og trygt ungdomsliv samtidig med, at de unge enten får en uddannelse eller en meningsfuld beskæftigelse.

Forældregruppen havde oprindeligt henvendt sig til Århus Kommune, der imidlertid anbefalede, at man gik til Jysk børneforsorg/Fredehjem, fordi man her har erfaring med oprettelse af den type bosteder.

Sagen bliver nu behandlet i hovedbestyrelsen med henblik på, om foreningen skal gå ind i denne opgave.


Sommerlejrene 2012

Også i 2012 udbyder Jysk børneforsorg/Fredehjem mulighed for, at børn og unge kan få en god sommerferieoplevelse. Til forskel fra tidligere år udbyder vi i år ikke en familielejr.

Der er udsendt et katalog, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller man kan kontakte kontoret og få det fremsendt.

I kataloget er der en række forskellige muligheder for ferieophold, enten arrangeret af foreningen selv eller etableret af vore samarbejdspartnere, nemlig Ungdommens Røde Kors, Christianskirken i Århus, Pindstrup Centret og FDF Spejderne.

Nærmere oplysninger fås ved at kontakte Rikke Hansen på foreningens kontor.

Nyt organisationsudvalg

På det kommende hovedbestyrelsesmøde er der en indstilling om, at foreningen nedsætter et organisationsudvalg, der skal arbejde med en ”revitalisering” af Jysk børneforsorg/Fredehjem som forening. Ikke mindst er der ønske om at få flere unge til at engagere sig i Jysk børneforsorg/Fredehjem som forening og som frivillige i foreningens forskellige aktiviteter.

Ændringer på Holmstrupgård


Omstillingsprocessen på Holmstrupgård fortsætter med uformindsket styrke.

Senest har bestyrelsen for Holmstrupgård netop besluttet at nedlægge den afdeling, som institutionen nu i nogle år har drevet i Hinge, idet man har måttet konstatere, at der ikke længere efterspørges pladser på denne afdeling.

Samtidig er Holmstrupgård på vej med et nyt initiativ, hvor man i samarbejde med Århus og evt. andre kommuner tilbyder at støtte unge i egen bolig eller i anden form hjemme i kommunen.

Tilbuddet rettes til unge, der henhører under institutionens målgruppe, og hvor der på Holmstrupgård er opsamlet særlig viden og erfaring.

Det nye projekt har modtaget støtte fra socialministeriets satspuljemidler.

Afdelingsleder Ivan Sloth er udpeget til at stå i spidsen for dette nye innovative projekt.

Kirkeindvielse på Madagaskar


Den kirke, som Jysk børneforsorg/Fredehjem samarbejder med på Madagaskar, havde i starten af maj måned stor fest. Anledningen var, at man indviede det kirkebyggeri, som menigheden nu i en lang periode har arbejdet med.

Det gadebørnsprojekt, som Jysk børneforsorg/Fredehjem er partner i i denne kirke, fungerer fortsat rigtig fint. 24 gadebørn er sikret skolegang, mad, skoleuniform og skolemateriale, og vi er nu i en dialog med den lokale initiativgruppe på Madagaskar om i givet fald at forlænge projektet. Foreningen har også arbejdet på via fonde at skaffe midler til nye lokaler til gadebørnsprojektet ved den nye kirke. Det er dog endnu ikke lykkedes, og vi har desværre lige modtaget afslag fra Kirks Fond.

Jeg en gård mig bygge vil ...

Foreningen er inde i en tættere dialog med Århus Kommune i øjeblikket. Baggrunden er, at Århus Kommune har behov for nogle flere døgnpladser til voksne udviklingshæmmede, idet der er et stigende behov for lokalt placerede døgnpladser.  I samråd med kommunen er vi i dialog med planlægningsmyndighederne om at få godkendt, at der i givet fald kan opføres et byggeri ved landsbyen Elev nord for Århus på et større jordstykke, som foreningen råder over, og tilsvarende drøfter vi også muligheden for at placere nogle døgnpladser på en grund i Mårslet syd for Århus.

Foreløbig er vi kun i den indledende planlægningsfase.