Jobkollegiet på egne ben

Det nye Jobkollegium i Brabrand – et tilbud til unge udviklingshæmmede med bo- og jobtræning – er nu på vej til en mere selvstændig status. 1. januar 2012 forventes det godkendt, at Jobkollegiet bliver en selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem på linje med foreningens øvrige tilbud. Jobkollegiets daglige leder, Sanne Thybo, bliver herefter forstander, og den nye bestyrelse har som formand valgt provst Esben Andersen i Brabrand. Jobkollegiet har nu fuld belægning med 6 beboere, og lige i øjeblikket drøftes mulighederne for en udvidelse i form af et udslusningstilbud, idet der er flere ansøgere til pladserne derude.

Det innovative Holmstrupgård

På ungdomshjemmet Holmstrupgård har man løbende gang i udviklingsarbejdet. Et af de seneste initiativer er, at Holmstrupgård er i gang med at etablere en konsulenttjeneste i forhold til kommuner, der selv etablerer tilbud til unge med psykiske vanskeligheder. Holmstrupgård er i samarbejde med et udviklingscenter under Region Midtjylland medansøger til en EU-sundhedspulje, hvor man søger forsøgsmidler til en sådan konsulenttjeneste. Hvis bevillingen går igennem er det tanken i første omgang at udvælge nogle få kommuner til samarbejdspartnere omkring en konsulenttjeneste med Holmstrupgårds medarbejdere. Medarbejdere med lang erfaring i arbejdet med unge med forskellige psykiske vanskeligheder kan stille deres kompetencer til rådighed for kommuner, der forsøger selv at løse disse opgaver.

Udvikling på tværs


Dorthe Suell

På baggrund af et fællesmøde mellem forstandere og hovedbestyrelse har Jysk børneforsorg/Fredehjem indgået en kontrakt med konsulentfirmaet Suell Team. Formålet er at styrke mulighederne for at skabe udvikling og forandring i foreningens institutioner bl.a. via pulje- og fondsmidler. Aftalen er, at Suell Team hjælper med at afsøge ansøgningsmuligheder, når man har et udviklingsprojekt, samt at der bliver mulighed for at lave udviklingsprojekter på tværs af foreningens institutioner. Institutionerne får nu fremover løbede fremsendt ansøgningsmuligheder, ligesom de har mulighed for at bruge en hotline til konsulentfirmaet. Endelig vil der blive afholdt 4 årlige fundraising caféer.

Nye beboere på Smedeløkke

Opholdsstedet Smedeløkke i Lystrup nord for Aarhus har gennemgået en markant omdannelse. Det har i nogen tid været åbenlyst, at kommunernes efterspørgsel efter opholdsstedspladser for unge mellem 14 og 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse ikke længere er til stede. I stedet har Smedeløkke nu etableret et samarbejde med foreningens øvrige ungeinstitutioner, hvor man nu er et tilbud for unge, der har behov for at bo i et mindre og beskyttet miljø. Dette er nu resulteret i, at Smedeløkke i de senere måneder har fået 6 nye beboere og nu igen har fuld belægning, men det er også en udfordring for forstander Morten Sophus Clausen og hans medarbejdere, fordi Smedeløkke løbende må tilpasse sig den nye målgruppe.

Havredal all inclusive?

I den lille landsby Havredal er der to selvstændige bo- og uddannelsessteder. Den ene er Havredal Praktiske Landbrugsskole, som er en del af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Ca. 400 m derfra ligger Havredal Gl. Skole, der uddanner unge til pedel og grønne arbejdspladser. Havredal Gl. Skole er oprettet som et forældreinitiativ.

Der pågår lige nu nogle drøftelser mellem de to institutioners bestyrelser, ledere og medarbejdere om muligheden for, at de to institutioner kan smelte sammen til én institution, eller der kan laves samdrift mellem de to steder.

Det er ikke nogen helt enkel proces, men der er fra begge sider en erkendelse af, at en sådan sammenlægning rummer en række fordele, som det er værd at undersøge nærmere. Det er forventeligt, at afklaring af spørgsmålet skal ske i første halvdel af 2012.

Elmelund og Nationalpark Thy

Foreningens store uddannelsestilbud i Thisted, Elmelund, har etableret et spændende og frugtbart samarbejde med Nationalpark Thy. En del af det uddannelsesforløb, som Elmelund driver under den nye STU lovgivning, foregår nu ude i Nationalparken, og man har lejet et tidligere skovløberhus af Nationalparken. Her er der rigeligt med arbejds- og oplæringsopgaver på alle niveauer, og dette fik Elmelunds bestyrelse bekræftet, da man på det seneste bestyrelsesmøde valgte at afholde det ude i de lejede lokaler i Nationalparken. Bestyrelsen udtrykte sin begejstring for dette nye initiativ, og man ser mange gode perspektiver for de unge, der nu uddannes på det grønne område med henblik på fremtidig beskæftigelse og aktivering.

Forrygende besøg hos Dorthe i Lissabon

Foreningens hovedbestyrelse og ledere har i starten af november måned været på studietur i Lissabon, og ikke mindst takket være turens guide, Dorthe Larsen, blev det en absolut succes.  Turen var vellykket på flere måder. For det første oplevede vi nogle meget spændende besøg og indblik på de sociale institutioner i Lissabon, og vi oplevede at komme tættere på dette arbejde, end man normalt gør ved institutionsbesøg. For det andet fik vi ikke mindst via vores guide et vældig godt indblik i Lissabons og Portugals historie, kultur og samfundsliv. Sidst, men ikke mindst, var turen præget af humør, fællesskab og glæde ved at være sammen. Tak til Dorthe for en stor oplevelse og til alle jer, der var med.

Fortællinger i Rødding


Vigga Bro

Jysk børneforsorg/Fredehjem havde igen år medarbejderstævne på Rødding Højskole her i efteråret.Ca. 150 var mødt frem for at få en ”god historie”. Fortællinger var nemlig årets tema, og med god hjælp fra fortællekunstens ukronede dronning, Vigga Bro, fik stævnet den helt rigtige start.  Efter en hyggelig og fornøjelig festaften (med bl.a. prominent besøg fra Den Fynske Opera) startede næste dag med to udendørs fortællere – nemlig en lokal bygningshistoriker og en naturvejleder, der fortalte om lokalområdet på hver deres måde. 

Arrangementet sluttede muntert med Henrik Svanes medrivende og musikalske fortælling om sin egen opvækst i Sønderjylland.  Vi har også i år fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne – tak for det.

Støttebeboere i fokus

Der har i den senere tid været stigende fokus på inddragelse af frivillige i foreningens arbejde. Det gælder ikke mindst begrebet frivillige støttebeboere. Dette har vi haft i mange år, men på det seneste har det fået fornyet interesse, og flere steder har man nyindført ordningen – bl.a. på opholdsstedet Smedeløkke og på Jobkollegiet i Brabrand. 

Både i foreningens frivillighedsudvalg og på kontoret har vi valgt at sætte øget fokus på støttebeboerne, og det er ikke mindst nyansatte Rikke Hansen, (se senere), der arbejder med disse ting. Bl.a. er der nu en pjece på vej om at være støttebeboer i foreningen – ikke mindst i håbet om at kunne rekruttere flere og nye støttebeboere. Der er også planer om lave en sammenkomst for støttebeboerne fra de forskellige bosteder, så der evt. kunne opstå et fællesskab mellem dem.

Det nybyggede Birkedalen ombygges

Det bofællesskab for 12 voksne udviklingshæmmede, som åbnede ved Birkebakken i 2008, har ikke haft en nem start. Det viste sig bl.a., at indretningen af det nye hus ikke var særlig hensigtsmæssig, når der henses til flere beboeres behov for at bo i små enheder. Birkebakkens ledelse og bestyrelsen for boligselskabet Birkedalen har nu taget konsekvensen og lavet en ombygning af det nye bofællesskab. Det store fællesrum er nu via en ny væg blevet opdelt i 2 rum, og det betyder, at man nu arbejder med 2 afdelinger eller grupper på Birkedalen. De første erfaringer med afdelingsopdelingen af huset er meget positive.

Samarbejde med Ungdommens Røde Kors

Bl.a. som led i bestræbelserne for at udvide inddragelsen af frivillige på foreningens forskellige arbejdspladser er der en dialog i gang omkring et udvidet samarbejde mellem Jysk børneforsorg/Fredehjem og Ungdommens Røde Kors. Ungdommens Røde Kors organiserer mere end 4.000 unge frivillige i lokalforeninger rundt i hele landet.  Foreløbig er der nu 3 af Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejdssteder, der har tilknyttet en gruppe frivillige fra denne forening. Der er nu startet en dialog på ledelsesplan, der forventes også at komme til at omfatte et samarbejde vedr. sommerlejre for børn og unge.

MST eller ej?

Jysk børneforsorg/Fredehjem fik for mere end et år siden en henvendelse fra MST-Danmark og Center for Kvalitetsudvikling med opfordring til at udbyde MST (Multisystemisk terapi) i forhold til kommuner, der ikke selv råder over dette tilbud. Sammen med de to ”søsterorganisationer” (Ungdommens Vel og KFBU) har der været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for, at de 3 foreninger i fællesskab skulle etablere et eller flere MST-teams.

Der har nu været møde i Samrådet, og resultatet af drøftelserne blev, at foreningerne ikke for nærværende ser basis for at indtræde i denne opgave.

Caféen har Husrum til flere

Café Husrum – foreningens tilbud om samtalegrupper og støtte til sårbare unge i Aarhus-området har fået nogle gode og rummelige lokaler centralt beliggende i Aarhus. Man bruger imidlertid ikke lokalerne hele tiden, og nu søger man efter en samarbejdspartner, som man både kan dele husrum og husleje med.

Østervang i Holstebro

Bestyrelsen for den selvejende institution Børne- og ungdomspension Østervang i Holstebro har søgt hjælp hos foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, idet man har måttet konstatere, at institutionen ikke har mulighed for at fortsætte i sin nuværende form. Alt tyder nu på, at Østervang overgår til at blive en døgninstitution under Holstebro Kommune.

Karsten Torst Pedersen går fra borde

Solbakkens mangeårige forstander, Karsten Torst Pedersen har netop meddelt, at han planlægger at slutte sit arbejde som konsulent på Solbakkens Rådgivningscenter til årsskiftet. Karsten var i perioden 1972 – 2000 en meget anerkendt forstander for Solbakken i Højbjerg. Efter sin pensionering som forstander var han initiativtager og leder af det nye Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap, som foreningen stod bag. I de seneste år har han fungeret som konsulent på rådgivningscenteret. Han er nu 78 år og finder tiden moden til at gå fra borde, og dette vil blive markeret ved et arrangement i januar måned næste år.

Nyt fra kontoret

Hovedbestyrelsen har netop godkendt, at Rikke Hansen (th) er blevet ansat som konsulent på foreningens kontor i et årsvikariat. Rikkes opgaver vil omfatte deltagelse i bestyrelsesmøder samt udviklingsopgaver – især på området for frivillige.  Desuden er Lærke Schmidt Rasmussen (tv) tiltrådt som ny kontorelev. Lærke skal primært arbejde med økonomiadministration.