Mogens Gregersen, 1944-2013

Tidligere hovedbestyrelsesmedlem, Mogens Gregersen, Tilst, er død.

Mogens engagerede sig i foreningen i forbindelse med, at hans datter fik ophold på Birkebakken for snart 25 år siden.

Som forældrerådsformand indtrådte han i Birkebakkens bestyrelse, og her engagerede han sig i oprettelsen og opførelsen af bofællesskabet Birkebo.

Efterfølgende blev han valgt til foreningens hovedbestyrelse, hvor han i ca. 15 år var en central person i foreningens arbejde. Han var bl.a. formand for Café Husrum og Ude-Bo i Horsens, ligesom han var medlem af foreningens økonomiudvalg og i bestyrelserne for opholdsstedet Fjorden og Fonden Lemvig Børnehjem.

Mogens var et varmt, humoristisk og engageret menneske, som har betydet meget for foreningens arbejde.

Hans optimisme og humør var smittende – både i bestyrelseslokalerne og ved foreningens sammenkomster. Vi er mange, der vil savne ham.

Vore tanker går til Lene og Mogens’ øvrige familie.

Æret være Mogens Gregersens minde.

Endnu en succes i Rødding

Jysk børneforsorg/Fredehjems stævne for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer afholdtes igen på Rødding Højskole 4./5. oktober, og skal vi dømme efter reaktionerne, var det en stor succes med ca. 150 deltagere. Stemningen var fin, og programmet høstede stor ros.

Ikke mindst indledningsforedraget af Karin Dyhr gjorde et uudsletteligt indtryk. Og så fik stævnedeltagerne ros for deres sang. Morgensangen om lørdagen blev forestået af Ole Kobbelgaard, og han var så imponeret af sangglæden i foreningen, at han efterfølgende har meddelt, at han da gerne vil med i en bestyrelse i en sådan sangglad forening.Medlemsstrategi

Foreningens organisationsudvalg, der arbejder med at udvikle foreningens civilsamfundsstrategi, har som et af fokuspunkterne, at foreningen skal have flere medlemmer. Man arbejder derfor nu med at udarbejde pjece og oplysningsmateriale. Det er planen at udvikle en pjece, der retter sig mod medarbejdere, en til bestyrelsesmedlemmer og en til generelt interesserede sympatisører.

JBF-Intro

Foreningen indbyder igen i år til en introduktionsdag for nyansatte medarbejdere, nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige.

Det foregår onsdag den 30. oktober 2013, kl. 12.30.

Vi starter med frokost, hvorefter der er en række indlæg, der fortæller om foreningens virke. Bagefter er der et besøg på kunstmuseet Aros, og vi slutter med fællesspisning på Godsbanen, beliggende tæt på Aros.

Formålet er at give en indføring i, hvad Jysk børneforsorg/Fredehjem er for en størrelse, ligesom det vil give mulighed for at lære andre nye at kende.

Vel mødt – tilmelding til kontoret på mail@jyskborneforsorg.dk.


Ny forstanderrepræsentant i hovedbestyrelsen

Forstandergruppen i Jysk børneforsorg/Fredehjem har valgt ny repræsentant i hovedbestyrelsen.

Som afløser for Anni Glarkrog, Havmågen er Flemming Lehm blevet valgt. Flemming er forstander på døgntilbuddet Solbakken, der har til huse i Odder og i Århus.


Klar til valgkamp

Det er ikke kun til de kommunale råd, der skal være valg. Også til de to poster som medarbejdervalgte hovedbestyrelsesmedlemmer skal der nu være valg omkring.

Ved opstillingsfristens udløb er der opstillet 3 kandidater til de to poster:

·         Jane Eggers, Elmelund

·         Lone Svenningsen, Birkebakken

·         Lone Guldbæk Karlsen, Det ny Havredal

Der vil inden så længe tilgå institutionerne materiale med henblik på valghandling.

Bemærk, at for at være stemmeberettiget, skal man være ansat i foreningen eller på en af de foreningen tilknyttede selvejende institutioner, og samtidig skal man være medlem af foreningen.

(man kan stadig nå at melde sig ind i foreningen).

En bro fra kyst til kyst

Brobygning var temaet for et fællesarrangement for foreningens hovedbestyrelse og forstandere, der blev afholdt på Schur Conference Center ved Snaptun i september.

Nærmere betegnet handlede konferencen om brobygning til civilsamfundet – hvordan kan foreningen blive bedre til at samarbejde, inddrage og gøre brug af det  civilsamfund, som skal inkludere de børn, unge og familier, foreningen prøver at hjælpe.

Konferencen mundede ud i en række anbefalinger og arbejdspunkter, som nu skal viderebehandles i det organisationsudvalg, som er nedsat med henblik på, at foreningen får formuleret en egentlig ”civilsamfundsstrategi”.

Horsens kalder

Horsens Kommune har opfordret foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem til at overtage ansvaret for børnehjemmet Borgmesterbakken – den institution, som foreningen drev i Horsens frem til 2003. I mellemtiden har den været drevet af kommunen. Samtidig opfordres foreningen til at udvikle et tilbud til de unge under 18 år, der ikke kan bo på Borgmesterbakken.

Henvendelsen sker i samklang med alle de politiske partier i Horsens byråd.

Hovedbestyrelsen har stillet sig positive over for opfordringen, og der pågår lige nu forhandlinger mellem foreningen og kommunen om modellen for den fremtidige drift.

Seniorklub med fut i

Foreningens seniorklub – hvor alle over 60, der enten har været eller er aktive i foreningen, medarbejdere, frivillige eller bestyrelsesmedlemmer – har øget sit aktivitetsniveau. Senest har klubben haft en studietur til Berlin.

En stor succes kan vi forstå."NYE" planer

”NYE er navnet på et nyt byudviklingsområde syd for Elev by. Midt i dette område får den nye letbane station i 2016, og derfor er der fuld gang i byplanlægningen for dette område.

Jysk børneforsorg/Fredehjem ejer et jordstykke i området, og nu har foreningen fået en henvendelse fra en forældregruppe til børn med autisme, og der peges på, at et bokollegium for unge med dette handicap hensigtsmæssigt kunne integreres i planerne for dette nye byområde.

Den røde snor blev klippet

I september blev sammenlægningen af Havredal Gl. Skole og Havredal Praktiske Landbrugsskole markeret med fest og reception. En overvældende succes, hvor der optaltes ca. 500 gæster ved receptionen.

Ud over taler og sange blev sammenlægningen symbolsk markeret ved, at trafikken på Ulvedalsvej gennem landsbyen blev standset og en rød snor spændt ud over vejen, der skilte de to projekter. Herefter blev snoren klippet over af Viborg Kommunes borgmester som tegn på, at der nu ikke længere er nogen skillelinje mellem de to tilbud – nu er det hele samlet i én organisation under navnet ”Det ny Havredal”. Poul Erik Clausen er Det ny Havredals leder, og som formand er valgt Jens Maibom Pedersen.


MOVE sætter Horsens i bevægelse

Bo- og Jobuddannelsen i Horsens har modtaget en bevilling fra Tryg Fonden til et idræts- og sundhedsprojekt, hvor man vil sørge for, at unge med indlæringsvanskeligheder får indarbejdet en sund livsstil i deres hverdag.

Projektet skal forløbe over 2 år og forudsætter et samarbejde mellem kommunen, idrætsforeningerne og de skoler og institutioner, der arbejder med denne ungegruppe til daglig.

Der skal ansættes en projektleder på halv tid over 2 år.

Tillykke med 25 år

Bostedet Ellengården fejrer 25 års jubilæum 1. november 2013.

Oprindeligt hed det Ellengårdens Familiepension, og denne nydannelse blev åbnet 1.november 1988 med Leif Bønning som den første forstander.

I dag rummer Bostedet Ellengården 13 akutlejligheder og 11 udslusningsboliger for hjemløse familier og enlige kvinder. Aktuelt har man ca. 65 børn og voksne ”under tag”.

Jubilæet markeres bl.a. med en tale af rådmand Hans Halvorsen, Århus Kommune.Startbo i Tronholm

Startbo er navnet på det planlagte bofællesskab med næsten 30 ungdomsboliger, som man i Randers Bo- og Erhvervstræning arbejder på at realisere.

Lige nu er man i gang med de afgørende forhandlinger vedrørende køb af ejendommen Tronholm.

Der er enighed om købet af ejendommen, idet Jysk børneforsorg/Fredehjem har godkendt at købe en andel af ejendommen, der skal rumme undervisningslokaler, administration og personalefaciliteter.

Boligdelen skal købes af det nystiftede Boligselskabet ”Startbo”.

Bofællesskab i Viby?

Foreningen forhandler fortsat med kommunen og en forældregruppe om at oprette bosted for en gruppe på 11-15 unge udviklingshæmmede.

Planen er, at foreningen skal leje det bygningskompleks, der tidligere rummede døgninstitutionen Egmontgården i Viby og her indrette bofællesskabet.

Der arbejdes på at få grønt lys fra Civilstyrelsen i sagen.

Nyt fra vores søsterorganisationer

Der sker en del hos vores nærmeste samarbejdspartnere.

I Ungdommens Vel har generalsekretær Peter Grevsen besluttet at gå på efterløn.

Peter Grevsen har været leder af Ungdommens Vel i 16 år.

Ungdommens Vel har besluttet ikke at nybesætte stilingen, men i stedet arbejdes der lige nu med, at Ungdommens Vel indtræder i KFUM Sociale Arbejde, og sammenlægningen ser ud til at blive gennemført til nytår.

I Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge fratrådte John Hansen for at gå på pension i starten af året, og som afløser er tiltrådt Ebbe Wendt Lorenzen. Ebbe kommer fra en stilling som forstander på Døgncentret i Århus.

KFBU har sat en proces i gang omkring nyorientering – herunder også navneskifte.