Café Husrum – fra Anne Sofie til Anne Kristine

29. september sagde Café Husrum farvel til Anne Sofie Bjerre Lunkeit, der siden april 2014 har vikarieret for forstander Conni Hagensen.

Anne Sofie har fået en fuldtidsstilling som psykolog ved Mødrehjælpen, hvor hun skal arbejde i et nyt projekt for unge mødre i Aarhus. Heldigvis er det et farvel og på gensyn, da Anne Sofie har taget imod en plads i Café Husrums bestyrelse.

Anne Sofie afløses pr. 1. oktober af Cand. Pæd. Psyck. Anne Kristine Stender Sparboom. Velkommen til Anne Kristine, som vil passe godt på de unge og de frivillige i Café Husrum, indtil Conni Hagensen vender tilbage fra sin sygemelding. www.cafehusrum.dk.


Flemming møder quizmaster

Flemming Lehn bliver fejret ved sit 25 års jubilæum i foreningen

Det blev en festlig dag på Solbakken med rigtig mange gæster, taler og hygge og sjov, da vi i september kunne fejre, at Flemming Lehn har været ansat i Jysk børneforsorg/Fredehjem i 25 år.

Højdepunktet blev, da Flemming blev udsat for en quiz af en af Solbakkens beboere, der har et ganske alvorligt talebesvær.

Også her bestod Flemming med glans, og vi andre lærte nye måder at sige ‘Vita wrap’ og ‘rygmarvsbrok’ på.

Hjem til Aarhus - igen, igen, igen

Flytning fra Odder til Aarhus atter på tapetet

Det er nu ca. 10 år siden, at Solbakkens døgnafdeling efter ønske fra Aarhus Amt flyttede fra Egebæksvej i Højbjerg til en midlertidig adresse på Randlevvej i Odder med aftale om snarligt at få mulighed for at flytte tilbage til Aarhus. 

Tilbageflytningen har været på tale mange gange i de 10 år, der nu er gået. Men hver gang er der atter “kommet en slæde” i vejen.

Nu er der igen konkrete planer og opbakning til, at Solbakkens døgnafdeling og administration kan flytte tilbage til Egebæksvej i nyopførte lokaler.  

Man er forsigtige optimister på Solbakken – de fleste hurdler er klaret, men nu kommer vinteren, og det kan igen blive sæson for slædekørsel.

Finn, Henrik og Robbin Williams

Glad stemning ved forstanderreception på Borgmesterbakken, Horsens

Det var tydeligt, at der var en atmosfære af tilfredshed og glæde ved det arrangement, der i september blev afholdt på Borgmesterbakken i Horsens. Den formelle anledning var, at Henrik Pedersen – der har været daglig leder på Borgmesterbakken – nu har overtaget den fulde kompetence som forstander på Bormesterbakken efter Finn Bonnichsen.

Finn Bonnichsen har forestået den overordnede ledelse af Borgmesterbakken, efter at foreningen overtog ansvaret 1. januar 2014.

Den gode stemning var også udtryk for, at overgangen nu er gennemført på en meget god og vellykket måde, og både Henrik og Finn udtrykte stor ros til personalegruppen på Borgmesterbakken for deres engagement, dygtighed og opbakning til omdannelsen.

Formanden for Borgmesterbakken, sognepræst Hanne Henriksen, tog i sin tale udgangspunkt i nogle af de film, som Robbin Williams er blevet verdensberømt for.

Birkebakken - Version 2.0

Omdannelse og ombygning på vej

Birkebakkens bestyrelse har ingået en aftale med Aarhus Kommune om en ret omfattende omdannelses – og ombygningsplan.

Den indebærer bl.a., at institutionen nu søges opdelt i to institutioner – et bosted for voksne udviklingshæmmede og et mindre opholdssted for handicappede børn.

I planen indgår en ret omfattende ombygning.

Nu forstår der et betydeligt udrednings- og planlægningsarbejde, der skal forberede ændringerne, og det er endnu for tidligt at opstille en egentlig tidsplan. Der vil nok gå et par år, inden ændringerne er tilendebragt.

Fokus på fritidsliv og fællesskaber for sårbare unge


Behandlingsinstitutionen Holmstrupgård har modtaget en donation på knap 800.000 kr. fra TrygFonden til SiF-X projektet, som handler om at give hjemmeboende unge med psykiske problemer mulighed for at deltage i meningsfulde fritidsaktiviteter i små grupper sammen med jævnaldrende sårbare unge, som er bosiddende på Holmstrupgård.

I Horsens har TrygFonden støttet et lignende projekt, Projekt Move, hvor sårbare børn og unge fra foreningens tre institutioner i Horsens motiveres til et mere aktivt fritidsliv i fællesskab med andre. En deltidsstilling som projektkoordinator bliver slået op i løbet af oktober, og de første aktiviteter forventes at være i gangsat i januar 2015.

En stor tak til TrygFonden.

Startbo

Startbo i Randers er en ny boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 25 år. De 21 ungdomsboliger i Startbo er forankret i Randers Bo- og Erhvervstræning og jysk børneforsorg/Fredehjem.

Startbo åbnede den 1. august dørene til 8 nyrenoverede ungdomsboliger. De resterende 13 startboliger står færdige og kan ibrugtages den 1. november i år, og meget tyder på, at alle er lejet ud inden da.

Startboligerne er oprettet som ungdomsboliger til udsatte unge med pædagoger og sociale viceværter tilknyttet. Peter på 22 år er netop flyttet ind i en ungdomsbolig i Startbo, hvor den sociale vicevært Henning Bak blandt andet kan hjælpe Peter med praktiske ting i hverdagen og med at fastholde ham i uddannelse. Artikel om projektet kan downloades her.


Lørdags-komsammener i 2015

Hovedbestyrelsen indbyder lokalbestyrelsen

Foreningens hovedbestyrelse har et ønske om at styrke dialogen med de mange lokalbestyrelsesmedlemmer i foreningen, samt at styrke dialogen og samarbejdet lokalbestyrelserne imellem.

I forbindelse med de planlagte hovedbestyrelsesmøder i 2015 indbyder hovedbestyrelsen derfor lokalbestyrelserne til et dialogmøde en af de tre lørdage, man har udvalgt.

Det drejer sig om:

  • lørdag den 28. marts 2015
  • lørdag den 19. september 2015
  • lørdag den 28. november 2015

Lokalbestyrelserne opfordres også til at fremsende forslag til emner, der kan indgå i dialogen på disse møder.

Marselisløbet


Igen i år deltog beboere, frivillige, medarbejdere og seniorer i Marselisløbet i Aarhus. Som noget nyt blev de friske motionister budt velkomne i et velindrettet telt, hvor de to pedeller Michael og Michael sørgede for grillstegte pølser og kolde drikke efter løbet. Alle havde en hyggelig formiddag i godt selskab, hvad enten man løb, gik eller trillede. Det var især herligt at se en flok unge drenge fra opholdsstedet Havmågen udfordre deres pædagoger på den 6 km lange løberute. Vi glæder os til næste år – og der er plads til mange flere i teltet.

Nye huse "til huse"

Bo og uddannelsesstederne erhverver nye lokaler

Det er åbenbart sæson for ejendomserhvervelser på foreningens bo- og uddannelsessteder, for uafhængig af hinanden er man tre steder i gang med at erhverve ny ejendom.

I Silkeborg har Bo/Skole/Job erhvervet et hus i Steen Blichers Gade, hvor der dels skal være udslusningsboliger, dels nye klublokaler til erstatning for lejemålet i Vestergade.

På Elmelund i Thisted forhandler man om køb af en erhvervsejendom i den nordlige udkant af byen- en ejendom, der kan rumme værksteds- og undervisningslokaler for Elmelunds STU- og naturprojekt.

Og på Det Ny Havredal har man netop fået tilbudt en landbrugsejendom med knap 40 ha landbrugsjord og med en bygningsmasse, som man godt kan gøre god brug af både til bofællesskab, maskinopbevaring og mindre dyrehold. Bestyrelsen har netop vedtaget at gå ind i forhandlinger om et evt. køb.

Marie for fuld damp

Marie Nyegaard fuldtidsansættes på kontoret

De mange aktiviteter og udvidelser i foreningen samt stigende krav afspejler sig også i kontorets bemanding.

I det seneste års tid har Marie Nyegaard på deltid været tilknyttet kontoret som organisationskonsulent. Det har hun gjort så godt, at vi nu har fuldtidsansat hende, foreløbig for et år pr. 1. januar 2015.

Marie er cand. theol. Hun har i sin studietid været frivillig i foreningen, tidligere været projektmedarbejder i foreningen, været ansat i Vejle Kommune og i en periode haft eget konsulentfirma inden for fundraising og projektudvikling.

Endelig stillingsbeskrivelse er endnu ikke færdiggjort, men der vil givetvis indgå ordene ‘foreningsudvikling’ og ‘fundraising’ i beskrivelsen.

Nye ansigter på kontoret
Fra venstre: Mette, Anne, JonasI denne tid er der ekstra godt fyldt op på Jysk børneforsorg/Fredehjems sekretariat.

Mette Ebbesen er ansat et halvt år i job med løntilskud som kommunikationsmedarbejder. Anne Sofia Christiansen er i virksomhedspraktik, også som kommunikationsmedarbejder frem til jul. De to har travlt med foreningens facebookside, årsskrift, hjemmeside, pjecer og meget andet. Kontakt kommunikation@remove-mejyskborneforsorg.dk, hvis du har en god historie, de skal dele.

Jonas Schneider Høgholm er ansat i et halvt år med løntilskud for at gennemføre en undersøgelse og evaluering af projektet Here2Stay for uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan. Jonas forsøger dels at kortlægge, hvordan det sidenhen er gået de 24 drenge, der har været tilknyttet projektet i Viborg, dels hvilken effekt indsatsen har haft.

Louise Lopdrup Jensen er vendt tilbage fra sin barselsorlov. Lykke Friis, der har vikarieret for Louise, fortsætter i bogholderiet frem til 1. december 2014. Derudover ansættes i den kommende tid en lønmedarbejder.

New York New York ...

Lone Fabrin forlader ElevKollegiet

Stedfortræderen og socialrådgiveren på ElevKollegiet, Lone Fabrin, har netop meddelt, at hun stopper i sin ansættelse.

Lone har i efterhånden en del år arbejdet i foreningen. Hun var i en årrække en cental figur i foreningens Lejlighedsprojekt, men har nu i en længere periode haft en nøgleposition på det bosted, der nu hedder ElevKollegiet.

Lone forlader ikke sit arbejde, fordi hun er træt af det, men har fået mulighed for at afprøve nogle udfordringer i New York, som hun ikke kan sige nej til, så nu skal hun ind imellem bruge en del af sin tid i “the city that never sleeps”.

Morten Sophus Clausen og ElevKollegiets bestyrelse skal nu prøve at finde en person, der kan træde i Lone’s sted – det bliver ikke helt nemt.

Carlsberg here we come

Foreningens kontor på udflugt

Der er tradition for en årlig efterårsudflugt for medarbejderne på foreningens kontor. Der blev ikke tid til det sidste år, så i år bliver det en to dages tur til København.

Vi skal bl.a. besøge Christiansborg, hvor folketingsmedlem Annemette Winter Andersen tager imod, vi skal besøge vores søsterorganisation “Livsværk” (det tidligere KFBU), og så slutter programmet med et besøg på Carlsberg, hvor Tuborg fondens direktør, Peter Moe Rasmussen tager imod og viser rundt (Peter er søn af foreningens æresmedlem Poul E. Rasmussen).

Foreningens kontor er derfor lukket i dagene 13. og 14. november.