KLAR, PARAT, START …..

På Randers Bo- og Erhvervstræning er man klar til START – hvis altså By- og Boligministeriet også er PARAT. Sagen er den, at Randers Bo- og Erhvervstræning har søgt ministeriet om at oprette en række såkaldte startboliger i ejendommen Tronholmen i Randers centrum, idet Randers Kommune, som ejer bygningen, gerne ser den omdannet til dette formål. Ministeriet har afsat et ret stort puljebeløb til oprettelse af disse boliger, og det forlyder, at vi får svar på vores ansøgning inden nytår – så KLAR, PARAT……….

En rigtig juleberetning

Lige meget hvad der sker, så ved vi, julen kommer …………….. og næsten lige så sikkert er det, at foreningens årsberetning udgives til jul. Den er lige nu i trykken og vil som vanligt blive udsendt med juleposten. Temaet i år er personlige beretninger fra børn, unge og familier, der enten bor eller har boet på foreningens bosteder.

Enggården – en nydannelse

Fra 1. februar 2013 kan Ungdomshjemmet Holmstrupgård slå dørene op for en nyskabelse i ordets egentlige forstand – dagtilbuddet Enggården i Holme. Der er tale om en nydannelse på flere måder. For det første er der tale om et nyt tilbud i form af et dagtilbud til unge hjemmeboende i alderen 15-17 år med psykiske vanskeligheder.

Det er også en nyskabelse i den forstand, at der her er tale om et skelsættende samarbejde mellem Region Midtjylland, Århus Kommune og foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvor man arbejder på tværs af strukturen. Overordnet er formålet at hjælpe en række unge og familier med en svær livssituation og samtidig undgå en døgnanbringelse. I projektet kobles Århus Kommunes indsats med den ekspertise og viden, der er opsamlet om målgruppen på Ungdomshjemmet Holmstrupgård. Lederen af det nye tilbud er afdelingsleder Ivan Sloth, der i 10 år har været afdelingsleder på flere af Holmstrupgårds afdelinger.

Det er netop aftalt, at det nye projekt markeres med en officiel indvielse den 3. maj 2013, og til at indvie det vil regionsformand Bent Hansen og rådmand Hans Halvorsen blive indbudt.

Socialministeriet har givet tilsagn om medfinansiering, således at det nye projekt fra starten kan evalueres via et forskningsprojekt.

Jobkollegiet bliver større

Det nye Jobkollegium i Brabrand – et lille bo- og uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede på Skovbakkevej – er på vej til at blive større. Jobkollegiets bestyrelse har netop indstillet til foreningen at få rådighed over endnu et hus, således at man kan udvide med 4 pladser. Jobkollegiet er blevet en succes og har flere ansøgere end pladser, og samtidig er det et ønske om at gøre projektet mere robust ved at blive lidt større, således at man kommer op på 10 pladser. Foreningens økonomiudvalg skal nu tage stilling til, om man vil købe det hus, Jobkollegiets bestyrelse peger på til formålet.

Goddag til Katrine

Foreningens hovedkontor har netop truffet aftale med Katrine Eggers Hørving om, at hun tiltræder en 6 måneders stilling på foreningens kontor. Katrine har netop afsluttet sin uddannelse i idéhistorie, musik og som serviceøkonom. Hun har i den sidste del af sin uddannelse især beskæftiget sig med organisering af frivillige, og det er denne indfaldsvinkel, der har været basis for aftalen om hendes tilknytning til foreningen. Katrine skal bl.a. arbejde med at få organiseret den frivillighedsgruppe, der skal forestå caféplanerne, som omtalt her i nyhedsbrevet.

Jysk INTRO for elever

Foreningen har i en længere årrække haft tradition for i efteråret at holde en introduktionsdag for nye medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Arrangementet afholdes på Ellengården, hvor man bliver introduceret til foreningens hovedkontor, foreningens historie, opbygning og traditioner.

Medarbejderne på Elmelund i Thisted syntes, det var så god en idé, at de også gerne vil give Elmelunds elever en tilsvarende oplevelse. Der er derfor nu arrangeret en introdag på Ellengården for eleverne på Elmelund.

På hovedkontoret glæder vi os til besøget.

Bliver årets østjyde en forstander?

Det bliver det, hvis det står til Jysk børneforsorg/Fredehjem, fordi en af foreningens forstandere, Mona Gaarsdal fra Bo og Job Uddannelsen i Horsens er nomineret til denne pris. Mona er primært nomineret for sin store indsats i frivilligt socialt arbejde i Silkeborg.

Skiftedag for generaler

Hos Jysk børneforsorg/Fredehjems søsterorganisationer sker der i øjeblikket skift på lederposterne. I KFUM Sociale Arbejde er Lars Rahbek fratrådt som generalsekretær pr. 1. december 2012, hvor han er afløst af Morten Skov Mogensen. I Kristelig forening til Bistand for Børn og Unge fratræder John E. Hansen lederstillingen til nytår, hvor han afløses af Ebbe W. Lorenzen. Generalsekretær i Ungdommens Vel, Peter Grevsen, har meddelt, at han fratræder til 1. oktober 2013.

Lederskiftet hos KFBU markeres med en reception på Diakonissestiftelsen fredag den 11. januar, kl.14.00-17.00.

Fluen på væggen hedder Julie

Julie Fabian er uddannet socialrådgiver og er netop nu ved at færdiggøre sin efteruddannelse i pædagogisk sociologi.

I forbindelse med sit speciale ønskede hun at studere organiseringen af et socialt projekt i Jysk børneforsorg/Fredehjem, og det førte med sig, at hun fik lov at være ”en flue på væggen” i Ude-Bo i Horsens.

Det blev en god oplevelse for såvel elever som medarbejdere i Ude-Bo og også for Julie. Nu håber vi også, det bliver en god opgave, hun får skrevet om det.

Julie Fabian har netop sagt ja til at træde ind i bestyrelsen for Jobkollegiet i Århus.

Der kigges på bygninger

I forberedelserne til det nye botilbud for unge handicappede, som foreningen arbejder på, er man nu inde i den fase, hvor der skal findes det rigtige sted/den rigtige bygning til formålet. Da det nye bofællesskab ønskes placeret i bymæssig bebyggelse i Århus, kigger vi på eksisterende bygninger, og der arbejdes primært på en placering i det sydlige Århus, så kikkerten er rettet mod Viby, Holme m.m. Da vi arbejder på en plan med 15 pladser til unge, er det en lidt større bygning, der skal være tale om.

Der plukkes æbler i december

Æblevangen er blevet navnet på en ny døgnafdeling, som Holmstrupgård her i december åbner på Abildgade i Århus. Holmstrupgård har været igennem en proces, hvor man har måttet nedlægge nogle eksterne afdelinger længere væk fra Århus. En ny tendens er til gengæld opstået, fordi man har fået et stigende antal forespørgsler på døgnpladser i Århus. Det har nu ført med sig, at Holmstrupgård har åbnet en ny døgnafdeling i Abildgade, idet Jysk børneforsorg/Fredehjem har fået mulighed for at leje en afdeling, der tidligere hørte under mødre- og spædbørnehjemmet Bethesda under KFBU. Denne afdeling blev ledig som følge af de omlægninger, Døgncentret i Århus har undergået.

Den første elev er netop indskrevet, og flere følger her i december og januar.

Ny café under opsejling

Jysk børneforsorg/Fredehjem har besluttet sig til at tage initiativ til, at der skal nyoprettes en café for unge udviklingshæmmede i Århus. Der er indgået aftale med Klostercaféen i Klostergade i Århus, og planen er at åbne caféen med en ugentlig åbningsaften fra september 2013.

Der arbejdes lige nu med et forslag om, at man ”prøvekører” cafétilbuddet 4 aftener i starten af det nye år.

Det er planen, at den nye café skal drives af en gruppe frivillige tilknyttet foreningen.

Jeg et hus mig bygge vil

På Bo/Skole/Job i Silkeborg arbejder man nu konkret på en bygningsudvidelse, ikke for at give plads til flere elever, men for at give plads til medarbejderne. Sagen er den, at Bo/Skole/Job i en længere årrække har fået flere og flere støtteopgaver til unge i egen bolig, og det giver et behov for møder, koordinering m.m., som de nuværende rammer på Stavangervej ikke giver mulighed for. Bestyrelse og ledelse er derfor nu i gang med at planlægge en større tilbygning beliggende ved Bo/Skole/Jobs nuværende parkeringsplads, der så vil blive flyttet. Byggeriet vil formentlig blive gennemført i første halvdel af 2013.

Tomme huse på landet

Også hos os oplever vi den generelle tendens med flytning fra land til by, og det har ny betydet, at foreningen pt. står med to tomme huse beliggende i landlige omgivelser. Det ene er et større parcelhus i Ørum på Djursland, og det andet er et endnu større hus tæt på landsbyen Hinge i Midtjylland.

Vedr. huset i Ørum forhandles der i øjeblikket med en privatmand, der påtænker at oprette et opholdssted for unge. For så vidt angår huset i Hinge, er dette netop sat til salg hos en ejendomsmægler.