Bestyrelsespolitik i foreningen

Jysk børneforsorg/Fredehjem har på sit hovedbestyrelsesmøde den 10. juni 2017 vedtaget følgende bestyrelsespolitik:

 

Bestyrelserne for de institutioner og projekter, som er knyttet til Jysk børneforsorg/Fredehjem, udgør den øverste ledelse af de selvejende institutioner. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer og bestyrelsernes sammensætning har stor betydning for bestyrelsernes evne til at varetage sit ansvar. Til støtte for bestyrelsernes arbejde har Hovedbestyrelsen den 10. juni 2017 vedtaget denne bestyrelsespolitik.

 

Bestyrelsens ansvar og forpligtelser:

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen. Den daglige ledelse af faglighed, personale og administration uddelegeres til en forstander, som refererer til bestyrelsen. Ansvars- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og forstander kan være fastlagt mere specifikt i institutionens vedtægter.

 

Det er bestyrelsens opgave at sikre:

 

 • at institutionen drives i overensstemmelse med sine vedtægter og formål
 • at der formuleres langsigtede strategier og visioner for institutionens virksomhed
 • at institutionens og Jysk børneforsorg/Fredehjems værdier udmøntes i praksis
 • at gældende lovgivning m.v. implementeres og overholdes
 • at økonomistyringen er effektiv
 • at der følges op på eksterne tilsyn
 • at lederen og personalet trives og udfordres
 • at organisationsstrukturen er hensigtsmæssig i forhold til opgaverne
 • at samarbejdet med Jysk børneforsorg/Fredehjem er konstruktivt og aktivt

 

Bestyrelsen varetager ved sin formand det direkte arbejdsgiveransvar overfor den ansatte leder.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjems ansvar og forpligtelser:

Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedkontor understøtter bestyrelsens arbejde via sekretariatsbetjening, deltagelse i bestyrelsesmøder samt sparring med bestyrelsesformanden. Herudover tilbydes relevant undervisning i bestyrelsesarbejde og overordnet introduktion til Jysk børneforsorg/Fredehjem.

 

Endvidere tilbydes formanden bistand i forhold til sin varetagelse af det direkte arbejdsgiveransvar; herunder lederudviklingssamtaler og lønforhandlinger.

 

Forventninger til bestyrelsesmedlemmer:

Det forventes af det enkelte bestyrelsesmedlem, at vedkommende:

 • i hele sin funktionsperiode via stabilt fremmøde og aktiv deltagelse bidrager til, at den samlede bestyrelse kan løfte sit ansvar.
 • har en ægte interesse i institutionen og dens opgave
 • så vidt muligt prioriterer at deltage i aktiviteter, som bestyrelsen inviteres til på institutionen
 • udfører sit arbejde i overensstemmelse med Jysk børneforsorg/Fredehjems formål og værdier
 • arbejder for at styrke fællesskabet, samarbejdet og sammenhængskraften i Jysk børneforsorg/Fredehjem
 • så vidt muligt deltager i kurser og temadage for bestyrelsesmedlemmer

 

De af Jysk børneforsorg/Fredehjem udpegede lokalbestyrelsesmedlemmer er som alt overvejende hovedregel medlemmer af den danske folkekirke eller et kirkesamfund, der tilslutter sig Folkekirkens bekendelsesgrundlag.

 

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer:

Den enkelte institutions vedtægter fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer, ligesom det fremgår, hvem der har udpegningsretten til de enkelte pladser. Et antal medlemmer udpeges af Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse og af lokalbestyrelsen selv. Herudover kan det i vedtægterne være fastsat, at også beliggenhedskommunen, det lokale erhvervsliv eller andre har udpegningsret til et antal pladser.

 

Forud for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer er det hensigtsmæssigt, at der er en dialog mellem bestyrelsen og foreningen om, hvilken profil der i den aktuelle situation er behov for. Såvel hovedbestyrelse som lokalbestyrelse kan bringe kandidater i forslag til ledige pladser.

 

Udpegningsperioden følger som hovedregel de kommunale valgperioder.

 

Bestyrelsens sammensætning:

Øget juridisk og faglig kompleksitet stiller store krav til bestyrelsen, som derfor løbende må forholde sig til sin sammensætning med henblik på at sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem de aktuelle udfordringer og de kompetencer, der er til rådighed i bestyrelsesarbejdet. Generelt vil en bestyrelse have optimale muligheder for at løfte sin opgave, når medlemmerne tilsammen er i besiddelse af:

 

 • faglig indsigt
 • diakonal indsigt
 • økonomisk indsigt
 • juridisk indsigt
 • ledelseserfaring
 • politisk tæft
 • lokalt netværk (virksomheder, kirker, foreninger)

 

Dertil kommer, at også mangfoldighed, når det drejer sig om køn og alder er en styrke for en bestyrelse.

For at sikre størst mulig sammenhængskraft er det endvidere ønskeligt, at der er mindst ét bestyrelsesmedlem, der samtidig sidder i Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse.

Ovenstående pejlemærker bør således iagttages, når der udpeges nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Praktiske forhold:

Bestyrelsesarbejdet i Jysk børneforsorg/Fredehjem er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmer får dækket deres omkostninger i form af kørsels- og rejsegodtgørelse samt udgifter til deltagelse i relevante kurser m.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig have en ansættelse eller et væsentligt økonomisk mellemværende med den institution, man sidder i bestyrelsen for.

Tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at legitimere sig ved at fremsende indscannet sundhedskort samt pas eller kørekort til foreningens hovedkontor.