De gode bestyrelser er en betydningsfuld ressource

Bestyrelsesarbejdet er en afgørende faktor i kvalitetssikring og udvikling af vores tilbud. Foruden en hovedbestyrelse, er der til hver selvejende institution knyttet en lokalbestyrelse. Ligeledes er der også tilknyttet en styregruppe for frivilligområdet, som sikrer udvikling og kontinuitet til foreningens frivilligdrevne tilbud. I alt er der 120 lokalbestyrelsesmedlemmer tilknyttet foreningen, som alle er med til at understøtte og udvikle, hvordan vi i endnu højere grad arbejder kompetent til gavn for udsatte børn, unge og familier.

For at imødekomme de komplekse krav, der stilles til en aktiv bestyrelse, er vores lokalbestyrelser sammensat af bestyrelsesmedlemmer med forskellige fagligheder. Generelt lægger vi vægt på, at bestyrelserne er i stand til at håndtere og navigere i de faglige, juridiske, økonomiske og politiske krav og udvikling der stilles. 

Lokalbestyrelsens funktion 

Bestyrelserne for vores selvejende institutioner udgør den øverste ledelse af de selvejende institutioner. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med sine vedtægter og formål. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer og bestyrelsernes sammensætning har stor betydning for bestyrelsernes evne til at varetage sit ansvar.

Til støtte for bestyrelsernes arbejde har hovedbestyrelsen d. 10. juni 2017 vedtaget følgende bestyrelsespolitik. Bestyrelsespolitikken beskriver bl.a. forventninger til bestyrelsesmedlemmerne, samt sekretariats ansvar og forpligtelser overfor lokalbestyrelserne. 

Jysk børneforsorg/Fredehjems ansvar og forpligtelser 

Sekretariatet for Jysk børneforsorg/Fredehjem understøtter bestyrelsernes arbejde via sekretariatsbetjening, deltagelse i bestyrelsesmøder og sparring med bestyrelsesformanden. Derudover tilbyder foreningen relevant undervisning i bestyrelsesarbejdet og overordnet introduktion til Jysk børneforsorg/Fredehjem. 

Forventninger til bestyrelsesmedlemmer 

Det forventes af det enkelte bestyrelsesmedlem, at vedkommende: 

  • i hele sin funktionsperiode via stabilt fremmøde og aktiv deltagelse bidrager til, at den samlede bestyrelse kan løfte sit ansvar
  • har en ægte interesse i institutionen og dens opgave
  • så vidt muligt prioriterer at deltage i aktiviteter, som bestyrelsen inviteres til på institutionen
  • udfører sit arbejde i overensstemmelse med Jysk børneforsorg/Fredehjems formål og værdier
  • arbejder for at styrke fællesskabet, samarbejdet og sammenhængskraften i Jysk børneforsorg/Fredehjem 
  • så vidt muligt deltager i kurser og temadage for bestyrelsesmedlemmer  

 

Praktiske forhold 

Bestyrelsesarbejdet i Jysk børneforsorg/Fredehjem er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmer får dækket deres omkostninger i form af kørsels- og rejsegodtgørelse samt udgifter til deltagelse i relevante kurser m.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig have en ansættelse eller et væsentligt økonomisk mellemværende med den institution, man sidder i bestyrelsen for.

Er du interesseret i at engagere dig i en lokalbestyrelse? Skriv til mail@jyskborneforsorg.dk med din motivation for at blive en del af en lokalbestyrelse.  

Håndbog for bestyrelsesarbejdet

Nedenfor kan "Håndbog for bestyrelsesarbejdet" læses.

Håndbogen er lavet ud fra inputs fra bestyrelserne på de selvejende institutioner.

Ved at klikke på dette link kan du downloade håndbogen til din computer

Håndbog for bestyrelsesarbejdet